START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


Referat af

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning, tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.45 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Karen Blixens Vej 1, 2300 København S, lokale 16.3.07

 

Formanden Peder Kaj Pedersen bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent.
Anne Ørbæk Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og at dagsordenen indeholdt de foreskrevne punkter. Peter Woetmann Christoffersen blev valgt som referent.

2. Endelig vedtagelse af ændring af vedtægterne.
På den ordinære generalforsamling d. 21.4.2015 blev et af bestyrelsen fremsat forslag til ændring af vedtægterne (som indebærer en reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra seks til fire medlemmer) vedtaget. (Forslaget var vedlagt indkaldelsen).
Vedtagelsen skal bekræftes på en efterfølgende generalforsamling, og bestyrelsen indstiller, at vedtagelsen bekræftes, således at de ændrede vedtægter er de gældende.
Vedtagelsen blev bekræftet.

3. Formandens beretning, se vedlagte.
Beretning fra Niels W. Gade Udgaven: Udgivelsesaktiviteten har være planmæssig, de to bind med klaverværkerne er udkommet i 2015, og adskillige værker er i arbejde, bl.a. Elverskud, mandskorsangene og flere af de store koncertstykker.
Selskabets bestyrelse har tidligere modtaget Gade-fondens regnskab for 2015 og meddelt accept af, at det kan godkendes af fondsbestyrelsen.
Fondsbestyrelsen holder det årlige møde d. 24. maj og forventes ud over regnskabet at drøfte forskellige forslag vedr. markeringen af Gades 200 års fødselsdag, d. 22.2.2017.

Beretning fra DYM’s redaktion: Michael Fjeldsøe redegjorde for redaktionens problemer med at få årgang 40 gjort færdig på grund af arbejdspres. Anne Ørbæk Jensen er midlertidigt indtrådt i redaktionen for at fremskynde arbejdet. I øjeblikket er seks artikler ved at blive færdiggjort. Efter aftale med Forskningsrådet er der ikke nogen tidbegrænsning gældende for hvornår de enkelte årgange skal udkomme; der er bevilling til endnu en årgang (41).

De tre beretninger blev godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015.
Sekretæren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer ifølge de reviderede vedtægter.
Peter Woetmann Christoffersen og Michael Fjeldsøe blev genvagt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Morten Michelsen og Peter Hauge blev valgt.

7. Valg af revisor.
Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt.

8. Sager til drøftelse og afgørelse – Danish Yearbook of Musicology, status og fremtid.
Fremtiden for DYM blev drøftet, herunder forholdet til Danish Musicology Online og om der fortsat vil være basis for to sideløbende publikationer i Danmark. Der var enighed om, at de to publikationer har forskellige profiler, og at det er nødvendigt at bevare DYMs særlige internationale profil og at bibeholde DYM's vægt på anmeldelser. Ligeledes var der enighed om at satse på en løbende elektronisk publicering, at få forenklet administrationen vedrørende DYM, og at der, så snart en publikationsdato ligger klar for årgang 40, skal nedsættes en komite til undersøgelse af de tekniske muligheder og principper for den løbende publicerings udformning.

9. Fastsættelse af kontingent for 2016.
Fortsætter uændret. Der opkræves dog ikke kontingent, før en plan for den fremtidige udgivelse af DYM kan fremlægges.

10. Eventuelt: Intet

Generalforsamlingen afsluttet kl. 17.40.

Referent: Peter Woetmann Christoffersen.

 


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.