START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


DANSK SELSKAB FOR MUSIKFORSKNING

VEDTÆGTER

§1
Dansk Selskab for Musikforskning har til formål at fremme musikforskningen i Danmark. Det kan ske gennem udgivervirksomhed, symposier og kongresser, medlemsmøder mv. Selskabet virker som bindeled til tilsvarende organisationer uden for Danmark.

§2
Som medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i Selskabets formål.

§3
Selskabet ledes af en bestyrelse på fire medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens medlemmer for to år ad gangen. Hvert år afholdes valg af to medlemmer. Efter hver generalforsamling konstituerer Selskabets bestyrelse sig selv med valg af formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens medlemmer kan løbende fordele arbejdsopgaver mellem sig. Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. Selskabet tegnes af formand eller kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem.

§4
Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed, og dens beslutninger er bindende for bestyrelsen. Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i marts/april. Tid og sted herfor fastsættes af bestyrelsen, der ligeledes fastsætter dagsorden. Meddelelse med dagsorden til generalforsamling skal tilstilles medlemmerne skriftligt senest 10 dage før den berammede dato. Ethvert medlem kan stille forslag til dagsordenen ved skriftlig henvendelse til Selskabet inden 1. marts. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om spørgsmål, som ikke tydeligt har været angivet på dagsordenen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
  5. Valg af revisor
  6. Sager til drøftelse og afgørelse samt eventuelt.

Formandens beretning og regnskabet (punkt 2–3) skal godkendes af generalforsamlingen

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning sker hemmeligt, hvis et medlem kræver det. Valg til bestyrelsen foregår samlet mellem samtlige opstillede kandidater; hvert medlem kan afgive lige så mange stemmer som antallet af pladser på valg. Herefter vælges en eller to suppleanter. I tilfælde af stemmelighed mellem flere kandidater går valget om mellem disse kandidater.
Ethvert medlem, der er forhindret i at være til stede, kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem. Meddelelse om udstedelse af fuldmagt skal være dirigenten i hænde inden formandens beretning. Ingen kan overtage mere end een fuldmagt.

§5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 20 % af medlemmerne fremsætter krav derom. Generalforsamlingen skal i så fald afholdes senest een måned efter kravets fremsættelse, og indkaldelsen skal indeholde den af forslagsstillerne motiverede dagsorden. I øvrigt gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§6
Medlemskontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling efter forslag af bestyrelsen.

§7
Selskabets regnskabsår er finansåret. Regnskabet revideres af en af den ordinære generalforsamling valgt revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§8
Ændringer i Selskabets love kan kun ske efter vedtagelse på en ordinær generalforsamling og vedtagelse på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§9
Selskabet opløses, dersom dette vedtages på en ordinær generalforsamling og derefter ved urafstemning blandt medlemmerne. I tilfælde af Selskabets opløsning træffer bestyrelsen beslutning om overdragelse af Selskabets eventuelle aktiver til virksomhed med beslægtet formål.

Således vedtaget på Dansk Selskab for Musikforsknings ordinære generalforsamling den 21. april 2015 og bekræftet ved den ordinære generalforsamling den 19. april 2016.


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.