START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKSReferat fra Generalforsamlingen 2013

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Peter Woetmann Christoffersen (PWC)
Referent: Kristoffer Brinch Kjeldby/Bjarke Moe

2. Formandens beretning (se særskilt dokument)
Beretning fra årbogens redaktion
Beretning fra Niels W. Gade Udgaven
Beretningerne blev godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
På grund af en manglende regnskabsoversigt kunne selve regnskabet ikke revideres og dermed ikke endeligt godkendes. Det blev imidlertid gennemgået, og man vedtog at godkende det med den klausul, at revisoren kan revidere det uden bemærkninger. Dette er efterfølgende sket.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:
Thomas Holme Hansen (villig til genvalg) Peder Kaj Pedersen (villig til genvalg) Sanne Krogh Groth (villig til genvalg)
Alle modtog genvalg

5. Valg af og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Valgt blev:
1. Morten Michelsen
2. suppleant Mads Krogh

6.Valg af revisor
Valgt blev Peter Woetmann Christoffersen

7. Der var ingen indkomne forslag

8. Bestyrelsen indstillede uændret kontingent for 2014, og det vedtoges.

9. Eventuelt

PWC takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

 


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.