START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


Referat af

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning, tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16.30 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S, lokale 16.4.63.

Formanden Peder Kaj Pedersen bød velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent - Anne Ørbæk Jensen blev valgt som dirigent og Peter Woetmann Christoffersen som referent. Dirigenten fastslog herefter at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Formandens beretning, herunder

Beretning fra Niels W. Gade Udgaven: Selskabets bestyrelse har tidligere modtaget Gade-fondens regnskab for 2017 og meddelt accept af, at det kan godkendes af fondsbestyrelsen. Fonden har endnu ikke holdt sit årlige møde, så der er ikke så meget nyt at berette.

Beretning fra DYM’s redaktion: Michael Fjeldsøe redegjorde for udsendelsen af årgang 41, der er udkommet løbende i sektioner gennem 2017 med i alt fem artikler, otte anmeldelser, en bibliografi for årene 2015-16 og fem rapporter – alt i alt 216 sider. Redaktionen består fortsat af Michael Fjeldsøe og Peter Hauge. DYM har på grund af en teknisk fejl ikke opnået bevilling fra Forskningsrådet for året 2018, men redaktionen regner med at en fornyet ansøgning til oktober 2018 vil blive imødekommet. I mellemtiden udkommer årbogen med økonomisk støtte fra Selskabet. Et par udsendelser kan det nok blive til – nok af et lidt mindre omfang end den store årgang 41.

De tre beretninger blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017. Sekretæren fremlagde regnskabet, som nu også omfatter DYM's økonomi. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Peter Woetmann Christoffersen og Michael Fjeldsøe blev genvalgt.

5. Valg af og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Peter Hauge og Morten Michelsen blev genvalgt.

6. Valg af revisor.Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt

7. Sager til drøftelse og afgørelse - ingen.

8. Fastsættelse af kontingent for 2018 - uændret.

9. Eventuelt
- Michael Fjeldsøe orienterede om situationen vedrørende Dansk Center for Musikudgivelser.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 17.05

Referat: Peter Woetmann Christoffersen


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.