START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


Generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning, 24. april 2014, kl. 19.30, IKK, KUA

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning. Beretning fra Niels W. Gade Udgaven. Beretning fra årbogens redaktion.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:
Jens Hesselager (genopstiller ikke)
Bjarke Moe (genopstiller ikke)
Kristoffer Brink Kjeldby

5. Valg af og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent for 2015
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2014 også omfatter 2015 (som så ekstraordinært sættes til 0,- kr.). For 2016 bør kontingentet justeres tilbage til 250/100 kr.

9. Eventuelt

Referat:

Ad 1
Peter Woetmann Christoffersen (PWC) blev  valgt som dirigent.
Bjarke Moe blev valgt som referant.
Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2
Formandens beretning og beretning fra Gadeudgaven (se særskilt papir).
Som reaktion på formandens beretning blev det udtrykt, at selskabet var vigtig at bevare som en juridisk enhed, som kan varetage de forpligtelse, som selskabet har på nuværende tidspunkt.
Beretning fra Årbogens redaktion ved Michael Fjeldsøe: Der er et bind under forberedelse, nemlig 2013-14 (vol. 40). Det vil indeholde bl.a. fire artikler fra LARM-konferencen med tematik om radioforskning. Der er bevilling til denne årbog samt én mere. Som følge af, at det kommende bind er forsinket, er der indgået en aftale om udskydelse om finansiering. Redaktionen består af Michael Fjeldsøe, Thomas Holme Hansen og Peter Hauge.
Beretningerne blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3
Der kunne ikke fremlægges et revideret regnskab, da de fornødne papirer ikke har været tilgængelige som følge af, at det i en længere periode ikke har været muligt at få kontakt til kassereren. Der fremlagdes et midlertidigt regnskab baseret på oplysninger fra netbank, som dog ikke dækker hele 2013. Revisor (PWC) opfordrede til, at der bliver udarbejdet et regnskab på baggrund af oplysninger om udgifter og indtægter fra komplette kontoudtog. Hertil må den afgående formand udfærdige tro-og-love-erklæringer for de manglende bilag.

Generalforsamlingen udtrykte ikke bekymring for situationen omstændighederne taget i betragtning. Det blev foreslået, at det pålægges bestyrelsen at udarbejde et regnskab, som kan revideres. Der blev opfordret til, at revisor reviderer regnskaberne for de to forgangne år og at regnskabsopstillingerne udsendes til medlemmerne til orientering.

Ad 4
Tre pladser i bestyrelsen skulle besættes. Peter Woetmann, Michael Fjeldsøe og Peter Hauge blev valgt under akklamation. Alle tre er valgt for en toårig periode.

Det blev bragt til forslag, at selskabets vedtægter bliver revideret med henblik på at indskrænke antallet af bestyrelsesmedlemmer for at lave en overvintringsplan for selskabet.

Ad 5
Suppleanterne (Morten Michelsen og Mads Krogh) blev genvalgt.

Ad 6
Anne Ørbæk Jensen blev valgt som revisor under akklamation.

Ad 7
Punktet bortfaldt.

Ad 8
Bestyrelsens forslag blev diskuteret. Der blev fremsat forslag om et kontingentet på 100 kr. for 2015, idet der i 2014-15 kun kommer én årbog. Dette skulle sikre bl.a. tilstrækkelig likviditet i tilfælde af store udlæg i forbindelse med årbogen. Dette forslag blev vedtaget.

Ad 9
Punktet bortfaldt.

For referat: Bjarke Moe

 


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.