START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning

torsdag den 30. bovember 2022 kl. 17.00 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet samt, online

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Anne Ørbæk Jensen blev valgt som dirigent. Michael Fjeldsøe blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. Formandens beretning
Selskabets aktiviteter har kørt på et lavt niveau, og de væsentligste aktiviteter har været videreførelsen af Niels W. Gades værker, der er organiseret som en Fond stiftet af Dansk Selskab for Musikforskning, og udgivelsen af Danish Yearbook of Musicology. Desuden har selskabets medlemmer været indbudt til konference Carl Nielsen – European Composer i april 2022 på Københavns Universitet. Selskabet har ca. 30 betalende medlemmer.

Beretning fra Niels W. Gade Udgaven
Michael Fjeldsøe berettede, at processen med at overdrage formandsskabet i Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades værker til den nye formand og den nye bestyrelse er gennemført. Bestyrelsen i Fonden består af Michael Fjeldsøe, formand, Niels Bo Foltmann, editionsleder, Bjarke Moe, Siegfried Oechsle og Karsten Eskildsen. I slutningen af 2021 udkom to værker, Gades 1. symfoni og Korsfarerne. Omkring årsskiftet udkommer Psyche udgivet af Karsten Eskildsen. Desuden er Bjarke Moe gået i gang med editionen af Gades sange, som vil udkomme som de næste to bind. Udgivelsen sker i et samarbejde med Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Bestyrelsen for Dansk Selskab for Musikforskning har ved skriftligt bestyrelsesmøde over mail, udsendt og besvaret den 3. maj 2022, godkendt regnskabet for Gade-udgaven for 2021.

Beretning fra DYM’s redaktion
Michael Fjeldsøe berettede, at DYM vol. 44 (2020-21) har kørt med et lavt aktivitetsniveau, og at bindet vil blive lukket med de sidste bidrag. Derefter vil vol. 45 kunne blive en ny start, men fremtiden afhænger også af drøftelsen under punkt 3. Tidsskriftet får ikke tilskud og vi har således kun kontingentindtægter fra Dansk Selskab for Musikforskning som grundlag for driften.

3. Drøftelse af situationen for danske musikvidenskabelige tidsskrifter
Der er for tiden ingen danske musikvidenskabelige tidsskrifter, der får tilskud fra Forskningsrådet. Danish Musicology Online, som var videreførelsen af de tre musikinstitutters tidsskrifter i et fælles tidsskrift, har mistet til tilskud og har lukket udgivelsen ned. Danish Yearbook of Musicology har tilsvarende mistet tilskud og Seismograf har mistet tilskuddet til den videnskabelige, peer-reviewede del. Michael Fjeldsøe fandt situationen alvorlig, men understregede også behovet for, at vi i det danske musikvidenskabelige miljø har en publikationskanal, der har open access, er anerkendt på højt videnskabeligt niveau og som ikke er styret af internationale publiceringskoncerner. En fortsat drift af Danish Yearbook of Musicology kræver en afklaring af situationen, en rekonstruktion af redaktionen og en afklaring af, om der bredt i miljøer er opbakning til, at der skabes grundlag for enten en videreførelse eller en sammenlægning af kræfterne i et fælles, nyt tidsskrift, der kunne søge fornyet tilskud i Forskningsrådet.

Situationen blev drøftet og der var enighed om at tage initiativ til en minikonference om situationen for danske musiktidsskrifter. Desuden er der behov for på kort sigt at sikre, at Selskabets økonomi kan bære tidsskriftet, hvilket kræver, at der er tilstrækkeligt med medlemmer og at de opkræves og betaler kontingent løbende. Det nuværende system fungerer ikke optimalt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021, vedhæftet
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Peter Woetmann Christoffersen og Michael Fjeldsøe. Michael Fjeldsøe er villig til genvalg.
Bestyrelsen består herefter af Michael Fjeldsøe, Thomas Husted Kirkegård, Peter Hauge og Mikkel Vad.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Niels Chr. Hansen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.
Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt til revisor.

8. Sager til drøftelse og afgørelse
     a. Igangsættelse af aktiviteter i Selskabets regi
Der blev ikke vedtaget nye aktiviteter.

    b. Tiltag i forhold til DYM og danske musiktidsskrifter
Det blev besluttet at indkalde en lille konference, jf. ovenfor.

     c. Henvendelse vedr. en nordisk musikforskerkongres
Selskabet har fået en henvendelse fra Anne Reese Willén fra Svenska samfundet för musikforskning om en drøftelse om en 18th Nordic Musicological Congress og spørger om nogen er interesserede i at indgå i en arbejdsgruppe. Selskabet er interesserede, men har ikke umiddelbart et navn.

9. Fastsættelse af kontingent for 2023.
Kontingentet blev fastsat til 200 kr. for færdiguddannede medlemmer og 50 kr. for studerende.

10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Michael Fjeldsøe
Formand

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.