START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning

torsdag den 25. bovember 2020 kl. 16.45 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet samt, online

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Formanden konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Som dirigent valgtes Anne Ørbæk Jensen og til referent Michael Fjeldsøe

2. Formandens beretning, herunder Beretning fra Niels W. Gade Udgaven og Beretning fra DYM’s redaktion

Dansk Selskab for Musikforskning har i det forløbne år ikke haft mange aktiviteter, og nedlukningen på grund af Corona har forstærket dette. Siden sidste generalforsamling, der blev holdt online den 3. december 2020, har bestyrelsen afholdt et enkelt bestyrelsesmøde på mail, hvor Gadefondens regnskab blev godkendt. Selskabets medlemmer har været inviteret til Carl Nielsen-konference i Newcastle i september, hvor online-deltagelse var mulig. Selskabet har stadig vigtige funktioner, som kun kan opretholdes gennem selskabets fortsatte aktivitet, herunder udgivelsen af Niels W. Gades værker, der er organiseret som en fond under Dansk Selskab for Musikforskning, og Danish Yearbook of Musicology, der fungerer som et anerkendt online-tidsskrift for musikvidenskab på BFI-niveau 1. Formanden opfordrer alle medlemmer til at opfordre fagkolleger til at bakke op om selskabet og melde sig ind. Især er årbogens fortsatte udgivelse afhængig af medlemskontingentet.

Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades værker har i 2021 publiceret Gades Symfoni nr. 1, der var den sidste af symfonierne, der manglede. Karsten Eskildsen er aktuelt ved at færdiggøre redigeringen af Psyche, der vil udkomme i 2022. På Fondens årlige bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 trak formanden siden udgavens start, Finn Egeland Hansen, sig tilbage som formand og bestyrelsesmedlem. Finn har gjort en umanerlig stor indsats for Gade-udgaven og blev takket mange gange for sit arbejde. I forlængelse heraf tilkendegave John Bergsagel og Peder Kaj Pedersen, at de også ønskede at forlade bestyrelsen. Som konsekvens heraf måtte fonden vælge ny formand, og Michael Fjeldsøe blev valgt. Fondens bestyrelse drøftede indstilling af nye medlemmer, som skal udpeges af Dansk Selskab for Musikforskning. Udpegningen er optaget som et punkt på selskabets generalforsamling. Det forventes, at den nyvalgte bestyrelse i Gade-udgaven samles i januar og drøfter den fortsatte udgivelsesstrategi og bestyrelsens arbejdsform.

Danish Yearbook of Musicology har forlænget 2020-årgangen til også at omfatte 2021. Der er i øjeblikket modtaget to artikler og et indlæg, der forventes udgivet i denne årgang. Redaktionen består af Michael Fjeldsøe og Peter Hauge.

Selskabet har på nuværende tidspunkt ca. 40 medlemmer, hvoraf de færreste har betalt for 2021, så vi udsender en mail efter generalforsamlingen med en påmindelse.

Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer –på valg er Kristine Ringsager og Peter Hauge.

Peter Hauge var villig til genvalg. Thomas Holme foreslog Thomas Husted Kirkegaard. Peter Hauge og Thomas Husted Kirkegaard blev valgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Kristine Ringsager og Mikkel Vad blev valgt som suppleanter.

7. Valg af revisor.

Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt.

8. Sager til drøftelse og afgørelse.

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Fonden til udgivelse af Niels W. Gades Værker. Bestyrelsen indstiller Niels Bo Foltmann og Karsten Eskildsen.
Indstillingen blev godkendt. I tilknytning hertil udtrykte generalforsamlingen en varm tak til Finn Egeland Hansen, der har ledet Gadeudgaven siden dens start.

9. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. for medlemmer og 0 kr. for studerende.

10. Eventuelt

Thomas Holme spurgte til den næste Nordiske Musikforskerkongres.
Bestyrelsen vil undersøge status.
Formanden annoncerede konferencen Nielsen – European Composer, 21-22 April 2022 i København, som selskabets medlemmer vil blive indbudt til.
Thomas Holme mindede om selskabets 70 års jubilæum i 2024.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.10.

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.