START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning

torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00, online

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Anne Ørbæk blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. Michael Fjeldsøe blev valgt som referent.

2. Formandens beretning, herunder Beretning fra Niels W. Gade Udgaven og Beretning fra DYM’s redaktion

Michael Fjeldsøe fremlagde i sin beretning, at generalforsamlingen er forsinket og aktivitetsniveauet har været lavt grundet Corona. Selskabets vigtigste opgaver er at vi er grundlaget for Fonden til udgivelse af Gades værker og at vi udgiver den forskerstyrede Danish Yearbook of Musicology, der er godkendt på BFI-niveau 1. I 2019 udkom årbogen med en særsektion fra en konference afholdt i 2015, og CEMES har derfor medfinansieret årbogen i 2019. I øvrigt er alle udgifter til årbogen afholdt via medlemskontingent. I efteråret 2020 har vi gennemført en lille medlemskampagne primært blandt universiteternes musikforskere, og medlemstallet er aktuelt omkring 50, hvor de sidste to regnskabsår har afspejlet ca. 30 betalende medlemmer.

Gade-udgaven har udgivet bindet Calanus i 2019 og Zion i 2020. I 2020 har Dansk Selskab for Musikforskning, som udpeger medlemmerne til Gadefondens bestyrelse, udpeget Finn Egeland Hansen og John Bergsagel for en ny 6-års periode og nyudpeget Bjarke Moe og Peder Kaj Pedersen for seks år. De to øvrige medlemmer er Michael Fjeldsøe og Siegfried Oeschle.

Årbogen har i 2019 udgivet to vægtige artikler samt en særsektion med fem bidrag, samt bibliografi og anmeldelser. I 2020 er foreløbig udkommet en artikel og to samleanmeldelser. Redaktionen består af Peter Hauge og Michael Fjeldsøe

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Michael Fjeldsøe og Peter Woetmann Christoffersen.

Michael Fjeldsøe og Peter Woetmann Christoffersen blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Thomas Jul Kirkegaard-Larsen blev valgt.

7. Valg af revisor.

Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt.

8. Sager til drøftelse og afgørelse - ingen.

9. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. for medlemmer og gratis medlemskab for studerende.

10. Eventuelt

Thomas Jul Kirkegaard-Larsen og Mikkel Vad foreslog, at vi også fremover kunne afholde nogle møder online, fx møder som dette. Det vil gøre det nemmere for medlemmer uden for København at deltage. Bestyrelsen vil overveje mødeformerne.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.23.

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.