START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning, tirsdag den 21. april kl. 16.45 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Karen Blixens Vej 1, 2300 København S, lokale 16.3.07

 

Formanden Peder Kaj Pedersen bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

    Jens Hesselager blev valgt til dirigent og Peter Woetmann Christoffersen til referent. Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Formandens beretning, se vedlagte.
Beretning fra Niels W. Gade Udgaven rapporterede om, at der i 2014 ikke var udkommet nye bind, at klaverværkerne var tæt på udgivelse og at flere andre bind var under forberedelse.
Beretning fra årbogens redaktion. Michael Fjeldsøe orienterede om den årgang, som næsten er færdigredigeret, og meddelte at redaktionen har besluttet at skifte til online udgivelse (open access) allerede fra denne årgang.

    De tre beretninger blev vedtaget.

3. Fremlæggelse af rekonstruerede og reviderede regnskaber for årene 2012, 2013 og 2014 (de tre regnskaber er vedlagt som PDF-filer).

    Alle tre regnskaber blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: De tre medlemmer på valg, Sanne Groth, Thomas Holme Hansen og Peder Kaj Pedersen, blev alle genvalgt.

5. Valg af og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Morten Michelsen blev genvalgt som suppleant.

6. Valg af revisor: Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt.

7. Indkomne forslag:
1) Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne, som primært indebærer en reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer, fra seks til fire medlemmer, for at smidiggøre arbejdet i det “reducerede” selskab. Dette er også i bedre overensstemmelse med antallet af medlemmer. (se forslaget).

    Ændringsforslagene blev vedtaget. Skal bekræftes på en efterfølgende generalforsamling.

    2) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ophæver sin beslutning fra 2014 om "Der blev fremsat forslag om et kontingent på 100 kr. for 2015, idet der i 2014-15 kun kommer én årbog. Dette skulle sikre bl.a. tilstrækkelig likviditet i tilfælde af store udlæg i forbindelse med årbogen. Dette forslag blev vedtaget". Begrundelse: 1) Med revisionen af selskabets regnskaber og det hermed skabte overblik viser det sig unødvendigt at opkræve kontingent for 2015. 2) Meget få har betalt kontingent i 2014. Det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til årbogen at gøre en indsats for at få flere til at betale dette kontingent og dermed modtage den kommende årbog. Det vil være umuligt i den forbindelse at argumentere for en betaling i 2015.

    Med vedtagelsen af beretningen fra Årbogens redaktion, blev dette forslag irrelevant, og man var enige om at forkaste det.

8. Fastsættelse af kontingent for 2016
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2016 fassættes uændret i forhold til tidligere år.

    Også dette forslag blev irrelevant med vedtagelsen af beretningen fra Årbogens redaktion. Generalforsamlingen besluttede at opkræve 100 kr. i kontingent for 2016; studerende kan være medlemmer uden at betale kontingent.

9. Eventuelt: intet.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 17.25.

Referent: Peter Woetmann Christoffersen.

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.