START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning

11. december 2023 kl. 15.30 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Karen Blixens Vej 1, 2300 København S, lokale 21.5.17. samt, online

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Michael Fjeldsøe blev valgt som referent og dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

DSfM holdt generalforsamling den 30. november 2022 og valgte to medlemmer til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen i året har bestået af Michael Fjeldsøe, Thomas Husted Kirkegaard, Peter Hauge og Mikkel Vad, med Niels Chr. Hansen som suppleant. I årets løb er der afholdt et bestyrelsesmøde den 14. juni. Michael Fjeldsøe blev genvalgt som formand.

Thomas Kirkegaard har påtaget sig opgaven med kommunikation med medlemmerne og der er etableret en fælles nyhedskanal. Selskabet har set en tilvækst af medlemmer og har pt. 39 medlemmer, der har betalt kontingent for 2023. Derudover findes ca. 15 tidligere medlemmer, som har betalt kontingent inden for de seneste år, men som ikke har indbetalt for 2023.

Desuden blev der afholdt en minikonference om danske musikvidenskabelige tidsskrifter, der blev afholdt i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek og Afdeling for Musikvidenskab på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab i København den 15. september 2023.

Konferencen havde fokus på fremtidige danske publiceringskanaler for musikvidenskab og på bevaring og tilgængelighed for bagkataloget af de hidtil og tidligere eksisterende danske musikvidenskabelige tidsskrifter. Der bliver fulgt op på digitalisering og tilgængeliggørelse af DYM og de tidligere instituttidsskrifter samt DMO (Danish Musicology Online) i samarbejde med tidsskrift.dk under Det Kgl. Bibliotek. Desuden blev det aftalt, at der skal følges op med et nyt møde om designet for en fremtidig publiceringskanal, der evt. kan videreføre DYM og evt. kan føre til at der igen bliver givet en bevilling fra Det frie Forskningsråd til et dansk-publiceret, musikvidenskabeligt tidsskrift. Konferencen var velbesøgt med 25-30 deltagere, herunder nogle online.

Danish Yearbook of Musicology (DYM)

DYM har fået ny redaktion og består nu af Thomas Husted Kirkegaard, Michael Fjeldsøe, Peter Hauge, Asmus Mehul Mejdal og fra 1. december desuden Mikkel Vad.

DYM fortsætter for nu i vanligt format, dvs. med løbende udgivelser på dym.dk.

Til minikonferencen om danske musikvidenskabelige publiceringskanaler i september blev det dog drøftet, at man på sigt gerne vil inkorporere nogle af de tiltag, som kendetegnede det nu lukkede DMO; f.eks. særnumre med gæsteredaktører, en bred musikfaglig profil, et øget fokus på talentudvikling, herunder evt. udgivelse af ikke-fagfællebedømt stof. I foråret 2024 vil det blive drøftet, om DYM på sigt skal relanceres med ny profil og evt. nyt navn, især da den ikke længere fungerer som en reel årbog.

I anledning af 70-års jubilæet for Dansk Selskab for Musikforskning i 2024 har DYM udsendt et Call for Papers, der inviterer til artikler om dansk musikforskning.

Niels W. Gade-Udgaven

DSfM er stifter af Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades Værker og har på bestyrelsesmødet i juni godkendt årsregnskabet for udgaven. I 2023 udkom i april bindet med Gades sidste værk, Psyche, redigeret af Karsten Eskildsen, og der bliver udarbejdet stemmemateriale og klaverpartitur til værket. I slutningen af 2024 udkommer to bind med Gades sange, redigeret af Bjarke Moe. Hermed er den store Augustinus-bevilling til udgaven brugt op, og der skal skaffes yderligere bevilling, hvis de sidste ca. 6 bind skal udgives.

Fondens bestyrelse består af Michael Fjeldsøe (formand), Niels Bo Foltmann (editionsleder af udgaven), Bjarke Moe, Karsten Eskildsen og Siegfried Oechsle.

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Musikforskning har på sit møde 14. juni 2023 godkendt årsregnskabet for 2022 for Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades Værker.

Formanden uddybede på mødet fondsbestyrelsens overvejelser over den fremtidige organisering af arbejdet, herunder fondskonstruktionens bæredygtighed på længere sigt.

3. Opfølgning på minikonferencen om danske musikvidenskabelige tidsskrifter

Det blev drøftet, hvordan Selskabet kan følge op på konferencen, herunder udnytte den positive energi, konferencen afspejlede. Der var enighed om, at især den tidligere DMO-redaktion bør inddrages, men også at de tilsagn fra flere sider, der blev givet på konferencen, bliver fulgt op med en diskussion i et bredere regi. Der er brug for en videre drøftelse af, hvordan et dansk tidsskrift kan relanceres, hvilken profil der tilstræbes, og om redaktionen fremstår som ’for dansk’. Det blev besluttet, at det i første omgang er DYMs redaktion, der tager initiativ til at følge sagen op.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022, vedhæftet
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Peter Hauge og Thomas Husted Kirkegaard. Thomas Husted Kirkegaard er villig til genvalg.

Thomas Husted Kirkegaard og Niels Chr. Hansen blev valgt. Bestyrelsen består herefter af Michael Fjeldsøe, Mikkel Vad, Thomas Husted Kirkegaard og Niels Chr. Hansen.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Kristine Ringsager blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.
Anne Ørbæk Jensen blev valgt til revisor.

8. Sager til drøftelse og afgørelse
    a. Igangsættelse af aktiviteter i Selskabets regi
Det blev foreslået at afholde et arrangement eller en minikonference i anledning af Dansk Selskab for Musikforsknings 75 års jubilæum i 2024, fx i København til august. Mikkel Vad og Thomas Husted Kirkegaard står for sagen.

    b. Tiltag i forhold til DYM og danske musiktidsskrifter
Jf. punkt 3.

9. Fastsættelse af kontingent for 2024.
Kontingentet blev fastsatuændret til 200 kr. for færdiguddannede medlemmer og 50 kr. for studerende.

10. Eventuelt

Vi har fået en henvendelse om en mulig kommende Nordisk Musikforskerkongres. Kristine Ringsager er kontaktperson.

Michael Fjeldsøe, referent

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.