START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


Referat af

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning  tirsdag den 23. april 2019 kl. 16.45  på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Karen Blixens Vej 1, 2300 København S, lokale 16.4.63.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

- Anne Ørbæk Jensen blev valgt som dirigent og Peter Woetmann Christoffersen som referent.

- Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Formandens beretning

Selskabet har fortsat været drevet på lavt blus koncentreret om Gade-fonden, som Selskabet er stifter af, og om DYM som Selskabets udadvendte aktivitet.

Vedr. DYM, så har vi til de to seneste årgange af DYM fået afslag på ansøgninger om støtte fra Forskningsrådet. Formanden har haft en orienterende drøftelse med Palle Rasmussen, som er afgående medlem af FKK. Det er usikkert, om vi kan forvente støtte til kommende numre, og det vil være på sin plads at drøfte situationen mellem DYM-redaktionen og redaktionen af DMO.

Der er udefra taget et initiativ til oprettelse af et netværk af europæiske musikforskerselskaber, NEMS – Network of European Musicological Societies. I den anledning modtog vi et spørgeskema vedr. interesser i og forventninger til en sådan organisation og om Selskabets mulighed for at tage arbejdsopgaver op i sådan en sammenhæng. Vi har måttet svare, at selv om vi er interesseret i et sådant selskab, så er vi ikke i stand til at tage opgaver op, på grund af vores status som en hvilende organisation, der alene fungerer som værtsinstitution for publikationsprojekter.

En enkelt fremadrettet ting bør nævnes i forbindelse med at Selskabet (sammen med Aalborg Universitet) i 2015 var vært for den nordiske musikforskerkongres. Den næste nordisk musikforskerkongres finder sted i 2020, og ud fra turnusprincippet er det Finland, der har værtskabet, idet stafetten allerede blev givet videre i 2015. Om der skal være en nordisk planlægningsgruppe, er op til værterne, men Selskabet har deltaget i sådanne planlægningsgrupper forud for tidligere nordiske kongresser.

Sluttelig vil jeg tilkendegive, at jeg ikke genopstiller til bestyrelsen. Jeg blev valg ind første gang i 2003 og har således deltaget i bestyrelsesarbejdet i 16 år, heraf de sidste 4 år som formand. Jeg synes det er passende at stoppe, og jeg vil sige tak for godt samarbejde, ikke mindst i det arbejde på lavt blus som har været gældende i det meste af min formandstid.

Beretning fra Niels W. Gade Udgaven:

– Selskabets bestyrelse har tidligere modtaget Gade-fondens regnskab for 2018 og meddelt accept af, at det kan godkendes af fondsbestyrelsen. Fonden har endnu ikke holdt sit årlige møde, så der er ikke så meget nyt at berette.

Beretning fra DYM’s redaktion:

-  Michael Fjeldsøe redegjorde for udsendelsen af årgang 42, der er udkommet løbende i sektioner i 2018 med sidste sektion i starten 2019. Den indeholder i alt tre artikler, en stor review artikel samt seks anmeldelser, en bibliografi for 2017 og fire rapporter – alt i alt 169 sider. Redaktionen består fortsat af Michael Fjeldsøe og Peter Hauge. DYM har heller ikke i denne omgang opnået bevilling fra Forskningsrådet for året 2019, og man må realistisk se i øjnene at DYM ikke vil få bevilling herfra under de nuværende vilkår. Mulighederne undersøges naturligvis fortløbende, men andre løsninger kan komme i betragtning. Årgang 43 er sikret med en støttebevilling fra CEMES (Centre for Modern European Studies, KU) og vil rumme to artikler om N.W. Gade samt en samling indlæg fra konferencen 'Neue Sachlichkeit, Political Music, or Vernacular Avant-garde?' Hanns Eisler and His Comtemporaries i København i 2015.

-  De tre beretninger blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018

-  Sekretæren fremlagde regnskabet, som nu også omfatter DYM's økonomi. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg var Sanne Krogh Groth og Peder Kaj Pedersen, der begge havde meddelt at de ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen opstillede Kristine Ringsager og Peter Hauge, som begge blev valgt. Generalforsamlingen takkede Sanne Krogh Groth og Peder Kaj Pedersen for deres indsats i bestyrelsen. 

5. Valg af suppleant til bestyrelsen – Mikkel Vad blev valgt

6. Valg af revisor -  Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt

7. Sager til drøftelse og afgørelse - ingen.

8. Fastsættelse af kontingent for 2019 - uændret.

9. Eventuelt – Michael Fjeldsøe foreslog at Selskabet inviterer sine medlemmer til forelæsninger mv. arrangeret af universiteter og institutioner. Dette var der opbakning til.

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 17.15

Referat: Peter Woetmann Christoffersen

 

 


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.