START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


Referat af

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning, tirsdag den 10. maj 2017 kl. 16.45 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S, lokale 16.4.47.

Formanden Peder Kaj Pedersen bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent.

Anne Ørbæk Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og at dagsordenen indeholdt de foreskrevne punkter, der blot skulle re-nummereres. Peter Woetmann Christoffersen blev valgt som referent.

2. Formandens beretning, herunder

Beretning fra Niels W. Gade Udgaven:
Udgivelsesaktiviteten har være planmæssig; otte bind er for tiden i produktion. Selskabets bestyrelse har tidligere modtaget Gade-fondens regnskab for 2016 og meddelt accept af, at det kan godkendes af fondsbestyrelsen.

Beretning fra DYM’s redaktion.

Michael Fjeldsøe redegjorde for udsendelsen af årgang 40 i efteråret 2016 som ren digital udgivelse. Fra årgang 41 udkommer DYM løbende i sektioner. Arbejdsgang og administration er blevet reorganiseret, så redaktionen består af Michael Fjeldsøe og Peter Hauge, Anne Ørbæk Jensen tager sig af bibliografi og emner til anmeldelse, mens Peter Woetmann Christoffersen står for administration og regnskab. En første publicering af 2-3 artikler forventes i begyndelsen af juni, mens en større portion påregnes klar til publicering i august-september.
De tre beretninger blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016.
Sekretæren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Sanne Krogh Groth og Peder Kaj Pedersen blev genvagt.

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Morten Michelsen og Peter Hauge blev genvalgt.

6. Valg af revisor.
Anne Ørbæk Jensen blev genvalgt.

7. Sager til drøftelse og afgørelse.
Ingen.

8. Fastsættelse af kontingent for 2016.
Uændret.

9. Eventuelt
Intet.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 17.30

Referat: Peter Woetmann Christoffersen

 


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.