START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKSFormandens beretning, generalforsamling den 10.5.2017

Selskabet befinder sig som bekendt i neddroslet tilstand. Som vedtaget på generalforsamlingen i 2016 er opkrævningen af kontingent sat i bero, indtil vi er klar til at relancere selskabet og Danish Yearbook of Musicology (DYM) samtidig med udsendelsen af årgang 41. Det vil ske i løbet af de kommende måneder. Jeg kommer tilbage til bestyrelsens aktivitet senere, men først skal jeg berette om de to aktiviteter, som er baggrunden for at Selskabet videreføres i den form det har for tiden: Gadeudgaven og DYM.

Gadeudgaven

Selskabet er udgiver af Gadeudgaven og formanden er født medlem af bestyrelsen af Fondet til udgivelse af Niels W. Gades værker. Fondsbestyrelsen har den 17. marts 2017 haft sit årlige møde om regnskabet og aktiviteten det foregående år. Selskabets bestyrelse havde forud for dette møde behandlet regnskabet for 2016 i et mailmøde den 9. marts 2017 og godkendt, at formanden kunne stemme for det i fondsbestyrelsens møde, hvor det blev godkendt og underskrevet af fondsbestyrelsens medlemmer.

Et par mere principielle problemstillinger blev drøftet ved mødet: 1) udgavens synlighed på nettet – oplysninger om udgivne og planlagte bind og stemmer er faktisk tilgængelige på sitet http://www.gade-edition.org/; 2) evt. Open Access til noderne; 3) strategi for færdiggørelse af udgaven.

Jeg vil afsluttende under dette punkt benytte lejligheden til at sige tak til Anne Ørbæk Jensen for hendes arbejde som Fondets sekretær og for det gode samarbejde, vi har om problematikkerne i forhold til Gade-udgaven.

DYM

Der er etableret en løsning vedr. DYM og dets overgang til elektronisk tidsskrift, og dermed er en stor hurdle for Selskabet overvundet. Efter at økonomien i forhold til FKK-støtten blev afklaret i efteråret 2016, og DYM vol. 40 (2016) var online 1. november 2016, var der basis for at gå videre med at fastlægge organiseringen. Peter Woetmann Christoffersen udsendte et oplæg til en plan i december 2016, og planen blev vedtaget af bestyrelsen i et mailbestyrelsesmøde (afsluttet den 2. februar 2017).

Fra formandsperspektivet kan jeg konstatere, at en konsekvens af situationen vedr. DYM er, at der nu er basis for, at vi går ud med en henvendelse til de tidligere medlemmer af Selskabet om genindmeldelse under de nye vilkår, hvor DYM er en del af et medlemskab, som gør det berettiget at opkræve et kontingent.

Aktivitet i øvrigt

Som opfølgning på Den Nordiske Musikforskerkongres, NMC 2015 i Aalborg er Proceedings blevet redigeret og publiceret i løbet af 2016 af Mark Grimshaw og undertegnede. Publikationen omfatter et forord og 12 bidrag, som afspejler spredningen i emnekredse og bidragydere på Kongressen, og den blev publiceret som særnummer af Danish Musicology Online hen på efteråret 2016.

Bestyrelsesarbejdet

Vedtægtsændringen fra generalforsamlingen i 2015, som blev bekræftet i 2016, er nu gennemført: antallet af bestyrelsesmedlemmer går fra og med i dag ned fra fem til fire. Thomas Holme Hansen er på valg og har oplyst, at han ikke ønsker genvalg. I den forbindelse vil jeg takke ham for mange års arbejde for Selskabet; han blev indvalgt i bestyrelsen i 1997 og var i perioden 2004-08 Selskabets formand. Det var en periode med højt aktivitetsniveau, med årlige velbesøgte faglige symposier, der favnede musikforskningen bredt, og Thomas ydede et stort arbejde i den og i andre forbindelser.

Peder Kaj Pedersen, maj 2017

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.