START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Til generalforsamlingen i Dansk Selskab for Musikforskning, 11. april 2013.

Formandens beretning

Bestyrelsens arbejde

Ved forrige generalforsamling (d. 28. marts 2012) var Anne Ørbæk Jensen og Bjarke Moe på valg. Anne ønskede ikke genvalg. Desuden var der en vakant plads efter Peter Nissen, som havde forladt bestyrelsen tidligere. Sanne Krogh Groth og Kristoffer Brink Kjeldby stillede op til de ledige pladser og begge blev valgt. Som hhv. 1. og 2. suppleant valgtes Morten Michelsen og Mads Krogh. Den samlede bestyrelse bestod herefter af Jens Hesselager, Thomas Holme Hansen, Peder Kaj Pedersen, Bjarke Moe, Kristoffer Brinch Kjelby og Sanne Krogh Groth.

Denne bestyrelse har i det forgangne år afholdt fem møder: 24. maj, 20. august og 20. december 2012 samt 11. marts og 11. april 2013. Desuden har der siden sidste GF, nemlig d. 25. april 2012, været afholdt et medlemsarrangement med titlen ”Musik og erindringssteder” – en faglig aften med Bent Holm, Sebastian Olden-Jørgensen og Jens Hesselager.

På mødet d. 24. maj  konstituerede den ny bestyrelse sig med Jens Hesselager som formand, Bjarke Moe som sekretær og Kristoffer Brink Kjeldby som kasserer.

Bestyrelsens arbejde har i perioden ikke mindst handlet om spørgsmålet om hvorledes DSfM kan udvikle sig, hvilken strategi, der bør lægges for det fremtidige arbejde og også mere konkret om hvilke medlemsarrangementer der kunne laves i de kommende sæsoner. Vi har desuden haft indledende drøftelser omkring organiseringen af den 17. nordiske musikforskerkongres i Aalborg i 2015. Dette er en konsekvens af musikforskerkongressen i Stockholm i august sidste år, hvor en del af bestyrelsen var til stede, og hvor det blev besluttet at lægge den kommende kongres i Aalborg. Endelig har bestyrelsen fulgt arbejdet i Gadefonden, og diskuteret dette.

Mht. bestyrelsens ’strategiarbejde’, er der ikke tale om et afsluttet projekt. Det har været diskuteret, som en intention i det mindste, at forsøge at samle et antal arrangementer i en sæson under et fælles tema. Fx havde vi ideen om en mindre række arrangementer under temaet ’instrumenter’ (/’organologi’) i efteråret 2012 og ’artistic research’ i foråret 2013. Desuden er det bestyrelsens holdning at selskabet i vidt omfang kan have gavn af at indgå samarbejder med andre organisationer og institutioner i Danmark, ikke mindst i musiklivet, selvfølgelig, men også, der hvor det giver mening, tværfagligt. Disse ambitioner var dog formentlig i første omgang lidt for vidtløftige, og/eller for afhængige af frivillig arbejdskraft i baglandet og uden for bestyrelsen selv – i hvert fald lykkedes det ikke umiddelbart at realisere dem. Nogle af ideerne har dog fået følger i arrangementerne i dette forår, hvor de kommende tre arrangementer sker i samarbejde med andre – hhv Holberg-Samfundet, SPOR-festivallen (og IKK), og DR – og hvor i det mindste det ene kan ses som forbundet til temaet omkring ’artistic research’ (arrangementet omkring kuratering og musikvidenskab i forbindelse med SPOR festivalen). Andre ideer kan formentlig blive realiseret senere. Vi har også senest drøftet muligheden af at arrangere mindre symposier eller seminarer i samarbejde med DYM, også med henblik på at bidrage til at øge tilstrømningen af artikler til DYM.

I den kommende tid er der (som allerede meldt ud) umiddelbart fire arrangementer i sigte: Et i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, om Michael Fjeldsøes Kulturradikalismens musik, et nu på lørdag i Hofteateret om Holbergs Artaxerxes, et d. 25. april med SPOR festivalens gæstekurator og ledelse, om musikvidenskab og festivalkuratering og et d. 14. maj om DRs arkiver som musikhistorisk kilde.

Sidste år blev antallet af betalende medlemmer opgjort til 76, i år er dette tal ...

DSfM fortsætter – og udvider – sit gode samarbejde med en række institutioner og partnere, herunder naturligvis ikke mindst Gade Works og Danish Yearbook of Musicology, og med udenlandske søsterorganisationer.

Sidste år fortalte formandsberetningen om et kriseår med uklarheder undervejs om både formandsposten og kassererposten. Bestyrelsen har heldigvis været fri for problemer af netop denne art i denne periode, men arbejdet er stadig udfordret: Det har været bestyrelsens opfattelse at DSfM har brug for at gentænke sig selv for at have en naturlig og nødvendig rolle at spille i forhold til de musikfaglige miljøer. Drivkraften for et sådant arbejde må selvfølgelig i sidste ende vokse ud af følelsen af at der er et bagland der er interesserede i at DSfM overhovedet eksisterer og udvikler sig. Det er bestyrelsens opfattelse at der ganske vist er en del mennesker der i princippet støtter op om dette, men også at der ligger en fortsat udfordring her.

Gade-fonden

På ganske få værker nær er stemmematerialet til alle hidtil udgivne orkesterværker nu afsluttet. Desuden er bindet med Comala, editeret af Axel Teich Geertinger, færdigt til udgivelse. Undervejs, eller i planlægningsfasen er desuden 2 bind klaverværker, Elverskud, Zion, Fire kantater, Napoli samt første symfoni. Herefter mangler primært kor- og vokalværkerne. Eftersom vokalværkerne i nogen grad – fx hvad angår principper for bue sætning – fordrer at Gadefondens oprindelige editionstekniske retningslinjer bliver reviderede, arbejdes der også med en sådan revision. Det er et arbejde, der blev sat i gang i 2011. Ved forrige bestyrelsesmøde i Gadefonden, 27. februar 2013, oplyste fondens formand, Finn Egeland Hansen, at der pt. afventes et udspil i sagen fra udgavens ’executive editor’, Niels Bo Foltmann.

I forbindelse med færdiggørelsen af bindet med Comala opstod en diskussion mellem Gade Works og Dansk Center for Musikudgivelse, hvor Axel er ansat, omkring fortolkningen af de eksisterende retningslinjer for de kritiske kommentarer, der i dette bind er betydeligt mere omfangsrige end i andre tidligere udgivne bind. Dette store omfang skyldes primært en atypisk kildesituation i forbindelse med netop dette værk, og førte i sidste ende til der blev tilføjet en kommentar i dette bind der forklarede det relativt omfangsrige kritiske apparat.

 

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.