START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning Afdeling for Musikvidenskab, Københavns Universitet, Klerkegade 2, 1308 København K

 

Onsdag, d. 23. marts 2011, kl. 20.00

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning, herunder

Beretning fra årbogens redaktion

Beretning fra Niels W. Gade Udgaven

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Peder Kaj Pedersen (villig til genvalg), Thomas Holme Hansen (villig til genvalg), Vakant

5. Valg af suppleant til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent for 2012

9. Eventuelt

 

 

Ad 1.

Peter Woetmann Christoffersen valgtes som dirigent og Peder Kaj Pedersen som referent. PWC konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

 

Ad 2.

Selskabets formand, Anne Ørbæk Jensen, aflagde beretning om Selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling i marts 2010.

 

Michael Fjeldsøe aflagde beretning om DYM. Vol. 38, 2010/11 er i produktion og udkommer ultimo maj. Alle årgange af DAM / DYM ligger nu på nettet, og besøgstallet og antallet af downloads fra udlandet vidnede om, at årbogen bruges og læses.

FKK var ansøgt om bevilling for 2012-14 med 30.000 pr. år, og planen var efter disse tre årgange at ophøre med at trykke årbogen og alene publicere den elektronisk. Redaktionen, MF og Thomas Holme Hansen, havde suppleret sig med Peter Hauge I tilknytning til denne del af beretningen blev det påpeget, at standarden mht. publiceringssproget engelsk ikke altid var lige god, og man støttede overgangen til online publikation og opfordrede til at man valgte de rigtige formater.

Anne Ørbæk Jensen aflagde beretning om Niels W. Gade-udgaven. Instrumentalmusikken var ved at være afsluttet, og det forventedes at bindene med den resterende del af ouverturerne og bindet med 1. Symfoni udkom i resp. 2011 og 2012. De to bind med klavermusikken ville udkomme snarest herefter.
Arbejdet med vokalværkerne var sat i gang. En hjemmeside for udgaven var under oprettelse.
Selskabet havde udpeget Peder Kaj Pedersen som fortsat medlem af Gade-fondens bestyrelse, for perioden 2011-17.


Formandsberetningen sattes til debat, og i forbindelse med omtalen i beretningen af et planlagt debatmøde på Afdelingen for Musikvidenskab i maj måned med lektor Sune Auken som oplægsholder og med titlen ”Musikvidenskab i Danmark 2011 – netværk og muligheder”, støttede forsamlingen, at der var taget et sådant initiativ i en fase, hvor der ikke var planlagt symposier. Der blev også foreslået lørdagsmøder uden flere oplægsspor og med et mindre ambitionsniveau end symposierne som en anden mulighed, der kunne afprøves. Beretningerne blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

Ad 3.

Kirsten Flensborg Petersen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2010, og det blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Ad 4.

Til bestyrelsen var PKP og THH på valg. Begge var villige til genvalg og indstillet af bestyrelsen. Der var ikke andre opstillede, og PKP og THH blev med akklamation valgt for perioden 2011-12. På den post i bestyrelsen, som var blevet vakant ved Ingeborg Okkels’ udtræden i årets løb var 1. suppleanten Peter Nissen indtrådt.

 

 

Ad 5.

Til pladsen som 1. suppleant indstillede bestyrelsen Jens Hesselager, som var villig til valg. Der var ikke andre opstillede, og JH blev med akklamation valgt for perioden 2011-12. Som 2. suppleant var Morten Michelsen indstillet af bestyrelsen, og han blev ligeledes genvalgt med akklamation.

 

 

Ad 6.

PWC genvalgtes med akklamation som revisor.

 

 

Ad 7.

Der var ikke indkommet forslag.


Ad 8.

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent for 2012, og det vedtoges.Ad 9.

På baggrund af, at KFP ønskede at udtræde af bestyrelsen snarest, takkede AØJ hende for den store indsats hun havde gjort i bestyrelsens almindelige arbejde, i forbindelse med symposierne og ikke mindst mht. økonomien, hvor Kirsten havde skabt overblik og system i den økonomiske side af selskabets drift. Generalforsamlingen tilsluttede sig med akklamation.PWC takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

 

For referatet: Peder Kaj Pedersen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.