START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Af Formandens beretning 2011

Hermed formandens beretning om Selskabets arbejde siden sidste generalforsamling i marts 2010.

Sæsonen 2010-11 har desværre budt på et ret lavt aktivitetsniveau udadtil, men til gengæld givet anledning til mere interne drøftelser om Selskabets fremtid.

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen i 2010 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Bjarke Moe, Kirsten Flensborg Petersen og Anne Ørbæk Jensen.  Alle tre blev genvalgt. Ingeborg Okkels ønskede dog efterfølgende at udtræde af bestyrelsen, hvorefter den valgte førstesuppleant, Peter E. Nissen, indtrådte som ordinært medlem.

Bestyrelsen har således i det forløbne år bestået af Thomas Holme Hansen, Peder Kaj Pedersen, Kirsten Flensborg Petersen, Bjarke Moe, Peter E. Nissen og undertegnede, med Morten Michelsen som suppleant. Vi har i det forløbne år afholdt fire bestyrelsesmøder, og samarbejdet har som vanligt været frugtbart og givtigt.

På bestyrelsesmødet den 25. august 2010 konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand, Kirsten Flensborg Petersen som kasserer og Bjarke Moe som sekretær. Vi sagde derved farvel til Ingeborg Okkels, og der skal fra min side lyde en tak til hende for hendes indsats for Selskabet, ikke mindst ved flere af symposierne. Hele bestyrelsen har påtaget sig forskellige arbejdsopgaver, og det giver en god og positiv dynamik med de aktuelle arbejdsopgaver.

 

Medlemmer og aktiviteter

Medlemstallet kunne i sidste årsberetning opgøres til 135, hvilket har været nogenlunde stabilt. Imidlertid opgjorde vi også sidste år - bl.a. af økonomiske grunde - hvor mange reelt betalende medlemmer, Selskabet havde, og tallet landede på 72. Det ligger i år på 67.

Det er klart, at en sådan begrænset medlemskreds giver anledning til forskellige overvejelser, og vi ser mange grunde til denne udvikling i medlemsskaren. Vi har indgående drøftet Selskabets situation, deriblandt også, at fremmødet ved symposierne efterhånden begrænsede sig til oplægsholderne, der ofte kendte hinanden godt i forvejen.

Vi har således valgt i denne sæson ikke at afholde et symposium, men i stedet forsøge at skitsere nogle andre aktivitetsmuligheder. Det er især Bjarke Moe og Peter Nissen, der har beskæftiget sig med de ny ideer, og jeg vil gerne takke for jeres indsats på dette område. Det ligger endnu ikke fast, hvordan vil gå videre, men der har været ideer i retning af mindre møder, måske mere lokale, måske i samarbejde med andre organisationer og i retning af at kunne tilbyde andre aktiviteter til Selskabets medlemmer i en form for partnerskaber.

Det er imidlertid vores overbevisning, at det danske musikforskermiljø stadig har brug for en organisation, der kan samle tværinstitutionelt og tværfagligt, men man kan overveje, om dette formål kan opfyldes på andre måder.  En form for netværkstanke har også været på banen.

 

Årbogen

Heldigvis oplever vi opbakning omkring Danish Yearbook of Musicology, som stadig tyder på en bred interesse i miljøet.  Man vil under årbogens rapport kunne høre om digitalisering af de resterende ældre årgange af tidsskriftet, så det nu er komplet. Det vil jeg derfor ikke nærmere komme ind på, blot udtrykke min tak til årbogens redaktion for et omfattende arbejde med planlægningen og clearing af rettigheder til billeder, musikeksempler osv. og til FKK for støtte til digitaliseringen.

 

Nyt musikvidenskabeligt tidsskrift
I 2009 fremsatte en gruppe, udsprunget især fra Københavns Universitet, et forslag om et nyt dansk musikvidenskabeligt tidsskrift. Jeg nævnte ved sidste generalforsamling, at vi var blevet inviteret til et samarbejde om etableringen af tidsskriftet sammen med en række andre partnere. Det lykkedes at opnå støtte til udgivelsen gennem Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, og der blev nedsat en redaktion, bestående af Søren Møller Sørensen (København), Mads Krogh (Århus) og Martin Knakkergaard (Aalborg). Det var oprindeligt meningen, at tidsskriftet skulle ligge som et punkt på DSfM’s hjemmeside, men det er nu vedtaget, at tidsskriftet skal have sit eget site på nettet.

Navnet er Danish Musicology Online (DMO), og tidsskriftet har såvel en dansk som en international profil, og det er peer-reviewed. Det er planen, at det skal udkomme to gange årligt i en onlineudgave. Første nummer af tidsskriftet udkom kort før jul 2010 med tre artikler, der kan ses og læses på http://www.danishmusicologyonline.dk/.  Her kan man også se de redaktionelle retningslinjer og muligheder for at sende bidrag til tidsskriftet.

 

Et par fremtidige aktiviteter af interesse

Den 16. nordiske musikforskerkongres forventes at løbe af stabelen i Stockholm 6. – 10. august 2012. Der er ikke noget egentligt emne for konferencen, hvor man i højere grad ønsker at bringe en række tværvidenskabelige discipliner sammen med nogle markante keynote-speakers til at sætte dagsordenen.

Den internationale Edvard Grieg-konference finder i år sted i Jægersborg i dagene 11.-13. august 2011 med titlen Edvard Grieg og Danmark. Oplysninger kan fås på The Grieg Society’s hjemmeside: http://www.griegsociety.org/default.asp?Id=4996&kat=462&sp=1

Den 4. og 5. november 2011 arrangeres et internationalt Carl Nielsen symposium med titlen Carl Nielsen: Inheritance and Legacy. Symposiet arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek. Man kan se mere om symposiet på hjemmesiden: http://www.kb.dk/da/kb/nb/mta/dcm/events/cn_symposium.html, hvor der også ligger et cfp.

 

Endelig vil jeg nævne, at vi forsøger at holde medlemmerne så godt orienteret om de forskellige aktiviteter som muligt, dels gennem et informationsbrev kort efter jul, dels på www.musikforskning.dk.

Afslutningsvis vil jeg gerne til de øvrige bestyrelsesmedlemmer sige hjertelig tak for et godt samarbejde, som har været både hyggeligt, effektivt og interessant.

 

Anne Ørbæk Jensen

 

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.