START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning

Afholdt på Afdeling for Musikvidenskab, Københavns Universitet, onsdag d. 17. marts 2010.

 

 

Ad. 1

Peter Woetmann Christoffersen valgtes som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Bjarke Moe valgtes som referent.

 

Ad. 2

Formandens beretning.

 

Herefter fulgte beretning fra årbogens redaktion ved Michael Fjeldsøe (MF). Et nyt nummer er på trapperne og vil sandsynligvis udkomme i maj. Der pågår digitalisering af bagkatalog, som vil være tilgængelig på www.dym.dk. De seneste tretten år ligger der, og en bevilling fra FKK gør, at resten kan digitaliseres. Året efter de udkommer, vil de enkelte bind af årbogen blive lagt på nettet til gratis brug. Denne tilgængeliggørelse medfører, at tidsskriftet sandsynligvis får en større spredning. MF konstaterede, at forlaget er en god samarbejdspartner. Den kommende årgang er 90 % engelsksproget. MF vurderede, at det i længden er uholdbart, at der ikke er bevilling til sprogkorrektur.

 

Beretning fra Niels W. Gade-udgaven ved AØJ. 1-2 bind om året. I år blev ’Et folkesagn’ udgivet i samarbejde med Hartmann-udgaven. For 2010 er der planlagt at udgive endnu et bind af instrumentalværkerne, med ouverturer, og desuden er 1. symfoni og klaverværkerne i gang. Arbejdet med det første bind vokalværker, der indeholder nogle af koncertstykkerne, er ligeledes påbegyndt.

 

Kommentarer fra de tilstedeværende: Der blev opfordret til, at man søger midler til sprogkorrektur. Det er vigtigt at have en standard at sigte efter. MF svarede, at DYM som et mindre tidsskrift ikke har mulighed for at få bevillinger til sprogkorrektur.

Der blev spurgt til et eventuelt restoplag af tidsskriftet, og det blev meddelt, at der eksisterer et mindre oplag, deriblandt flere hele sæt.

 

Formandens beretning blev vedtaget.

 

Ad. 3

KFP fremlagde regnskabet og sammenlignede med regnskabsåret 2008.

 

PWC spurgte til salget af årbøger, og det blev opklaret, at det samlede antal årbøger, som Århus Universitetsforlag sælger, udgør det grundlag, som FKK vurderer deres bevilling på.

 

Regnskaberne blev vedtaget.

 

Ad. 4.

Fredsvalg. Alle tre opstillede blev genvalgt.

 

Ad. 5.

Peter Nissen blev foreslået som 1. suppleant. Der var ingen modkandidater.

Morten Michelsen var på valg som suppleant og blev genvalgt.

Begge blev valgt som suppleanter.

 

Ad. 6.

PWC indvilligede i at genopstille som revisor. Han blev genvalgt.

 

Ad. 7

Ingen indkomne forslag

 

Ad. 8

Kontingentet blev fastholdt.

 

Ad. 9

Der var intet under eventuelt.

 

 

For referat Bjarke Moe

 

 

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.