START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Af formandens beretning 2010

Hermed formandens beretning om Selskabets arbejde siden sidste generalforsamling i marts 2009 suppleret med et blik mod fremtiden.

Ved generalforsamlingen i 2009 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Thomas Holme Hansen, Ingeborg Okkels og Peder Kaj Pedersen.  Alle var villige til genvalg, Ingeborg Okkels dog som suppleant. Alle tre blev genvalgt, og i stedet for Ingeborg Okkels indtrådte suppleant Kirsten Flensborg Petersen i bestyrelsen. Senere meldte Tore Tvarnø Lind, at han på grund af arbejde ikke fandt det muligt at afse tid til bestyrelsesarbejdet, hvorfor Ingeborg Okkels atter trådte ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har således i det forløbne år bestået af Thomas Holme Hansen, Ingeborg Okkels, Peder Kaj Pedersen, Kirsten Flensborg Petersen, Bjarke Moe og undertegnede, med Morten Michelsen som suppleant. Vi har i det forløbne år afholdt fem bestyrelsesmøder, og samarbejdet har som vanligt været frugtbart og givtigt.

På bestyrelsesmødet den 7. maj 2009 konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand, Kirsten Flensborg Petersen som kasserer og Bjarke Moe som sekretær. Vi sagde derved farvel til Tore Tvarnø Lind som sekretær, og der skal fra min side lyde en tak til Tore for hans indsats for Selskabet. Hele bestyrelsen har påtaget sig forskellige arbejdsopgaver – ikke mindst i forbindelse med det kommende symposium, og det giver en god og positiv dynamik i det daglige arbejde.

 

Medlemstallet kunne i sidste årsberetning opgøres til 135, hvilket har været nogenlunde stabilt. Imidlertid har Selskabet i år måttet opgøre, hvor mange reelt betalende medlemmer, det har, og tallet er landet på 72.  Det er klart, at en sådan begrænset medlemskreds giver anledning til forskellige overvejelser, og vi ser mange grunde til denne udvikling i medlemsskaren. Det er imidlertid vores overbevisning, at det danske musikforskermiljø stadig har brug for en organisation, der kan samle tværinstitutionelt og tværfagligt, men man kan overveje, om dette formål kan opfyldes på andre måder. Heldigvis oplever vi opbakning omkring det årlige symposium, årbogens indhold etc., som stadig tyder på en bred interesse i miljøet.

 

Symposiet 2009 blev holdt i Horsens i samarbejde festivalen Holmboe i Horsens, og det havde overskriften Dansk musik i det 20. århundrede – med særligt udblik til Vagn Holmboe.  Der var omkring 30 deltagere til fire spor med præsentationer, dels fra det overordnede emne, dels af en række nyforsvarede Ph.D.-afhandlinger. Pelle Gudmundsen-Holmgreen fortalte som festtaler meget fascinerende om Vagn Holmboe som lærer og menneske, og efter symposiet mixede DJ Katrine Ring Holmboes musik på en spændende og udfordrende måde. Enkelte af de præsenterede indlæg blev efterfølgende lagt op på Selskabets hjemmeside.  Symposiet var særligt dels ved at samarbejde med et omfattende koncerttilbud, dels ved at finde sted i Jylland (hvilket vi ellers ikke har dyrket så ofte), og dels at give en række yngre forskere mulighed for at præsentere deres afhandlinger. Det gav en spændende dag for de fremmødte, men vi kunne godt have ønsket nogle flere deltagere.

I år, 2010, har vi så vendt fokus mod den digitale verden og har atter lagt symposiet i København. Det kommer til at foregå om en måneds tid, d. 24. april her på afdeling for Musikvidenskab ved Københavns Universitet. Det kan præsentere tre dobbeltsporede sessioner og en afsluttende enkeltspors med i alt ca. 15 indlæg, hvor netop den digitale repræsentation er i centrum – bl.a. teknisk, æstetisk og sociologisk. Vi glæder os til at se så mange som muligt – invitation og program ligger på Selskabets hjemmeside, www.musikforskning.dk  - de skulle også være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen - og omkring 1. april vil der også være abstracts for de enkelte indlæg.

 

Man vil under årbogens rapport kunne høre om det nye site www.dym.dk og digitalisering af en række ældre årgange af tidsskriftet, så det vil jeg ikke nærmere komme ind på, blot udtrykke min tak til årbogens redaktion for et omfattende arbejde med planlægningen og clearing af rettigheder til billeder, musikeksempler osv. og til FKK for støtte til digitaliseringen. Vi fortsætter oplægning af gamle numre.

Sidste år nævnte jeg, at Selskabet var blevet inviteret til et samarbejde om at etablere et nyt dansk online-musiktidsskrift med en dansksproget profil og peer-reviewed af fagfæller. Initiativet kom fra Afdeling for Musikvidenskab på Københavns Universitet og de øvrige samarbejdspartnere er Aarhus og Aalborg Universitet, Konservatorierne samt Det Kongelige Bibliotek, herunder også Dansk Folkemindesamling. Der er i løbet af året på grundlag af en meget udførlig ansøgning blevet bevilget penge fra FKK til tidsskriftet, og der er nedsat en redaktion, bestående af Søren Møller Sørensen (København), Mads Krogh (Århus) og Martin Knakkergaard (Aalborg). Det var oprindeligt meningen, at tidsskriftet skulle ligge som et punkt på DSfM’s hjemmeside, men det er nu vedtaget, at tidsskriftet skal have sit eget site på nettet.  Selskabet og årbogen glæder sig til et godt samarbejde med det nye tidsskrift og ser det som en spændende partner.

Endelig vil jeg nævne, at vi forsøger at holde medlemmerne så godt orienteret om de forskellige aktiviteter som muligt, dels gennem et informationsbrev i efteråret, dels på www.musikforskning.dk. Hvis nogen har kommentarer eller forslag til hjemmesiden, modtager vi dem gerne.

Afslutningsvis vil jeg gerne til de øvrige bestyrelsesmedlemmer sige hjertelig tak for et godt samarbejde, som har været både hyggeligt, effektivt og interessant.

 

Anne Ørbæk Jensen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.