START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning
på Horsens Ny Teater, Teatertorvet, 8700 Horsens, lørdag d. 14. marts 2009, kl. 16.45.
Generalforsamlingen fandt sted i forbindelse med Dansk Selskab for Musikforsknings Symposium 2009 arrangeret i samarbejde med musikfestivalen ”Holmboe i Horsens”.

Formanden, Anne Ørbæk Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og udpegelse af referent.

Peter Nissen blev valg som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Ingeborg Okkels blev udpeget som referent.

2) Formandens beretning, herunder beretning fra årbogens redaktion og beretning fra Niels W. Gade-udgaven.

Anne Ørbæk Jensen aflagde beretning om Selskabets aktiviteter i det forgangne år og om dets aktuelle status, herunder status for Gade-udgaven.

Michael Fjeldsøe varetog beretningen fra årbogens redaktion og orienterede herunder om opnået bevilling for 3 år fra FKK samt en særlig bevilling til digitalisering af de nyere årgange af Danish Yearbook of Musicology mhp. DYMs platform. Efter 1 år vil årbøgerne blive lagt ud gratis. Det er planen, at årgangene fra 1961 og fremefter skal digitaliseres.

Formandens beretning blev godkendt.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab.

Anne Ørbæk Jensen (som suppleant for Kirsten Flensborg Petersen) fremlagde regnskabet, og nogle regnskabsposter blev drøftet, herunder manglende kontingentbetaling og de aspekter af årbogsregnskabet, der har indflydelse på selskabets regnskab.

Regnskabet var revideret som foreskrevet i vedtægterne, men da et eksemplar med revisorunderskrift ikke var til stede, blev det godkendt med forbehold for dette.

4) Valg af to bestyrelsesmedlemmer: På valg er Thomas Holme Hansen og Peder Kaj Pedersen (begge villige til genvalg).

Begge blev genvalgt.

Kirsten Flensborg Petersen (suppleant) træder ind i bestyrelsen i stedet for Ingeborg Okkels, der ønsker at fratræde som ordinært medlem.

5) Valg af suppleant til bestyrelsen.

Ingeborg Okkels blev valgt som 1. suppleant.

6) Valg af revisor.

Peter Woetmann Christoffersen blev genvalgt som revisor.

7) Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

8) Fastsættelse af kontingent for 2009.

Kontingentet (incl. Årbogen) forblev uændret (kr. 250 for enkeltpersoner, 300 for par, 100 for studerende)

9) Eventuelt.

Der blev formuleret tak til arrangørerne for en rigtig god dag i Horsens og ros til Selskabets reorganiserede hjemmeside.


For referatet: Ingeborg Okkels

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.