START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Dansk Selskab for Musikforskning
Generalforsamling den 14. marts 2009

Formandens beretning

Hermed formandens beretning om Selskabets arbejde siden sidste generalforsamling i marts 2008 suppleret med et blik mod fremtiden. Desuden vil der være en rapport fra Niels W. Gade-Udgaven.

Ved generalforsamlingen i 2008 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Morten Michelsen, Fie Skovsbøg Thaning og Anne Ørbæk Jensen. De to første ønskede ikke genvalg, mens Anne Ørbæk Jensen blev valgt for en ny toårs-periode. I stedet indvalgtes adjunkt, Ph.D. Tore Tvarnø Lind og Ph.D. stipendiat Bjarke Moe, begge Københavns Universitet. De medlemmer, der er på valg i år: Thomas Holme Hansen, Peder Kaj Pedersen og Ingeborg Okkels har udgjort resten af bestyrelsens seks medlemmer og endvidere har Kirsten Flensborg Petersen virket som en særdeles aktiv 1.suppleant og Morten Michelsen som 2. suppleant. Vi har i det forløbne år afholdt 5 bestyrelsesmøder, og samarbejdet har som vanligt været frugtbart og givtigt.

På bestyrelsesmødet den 29. maj 2008 konstituerede bestyrelsen sig med Anne Ørbæk Jensen som formand, Kirsten Flensborg Petersen som kasserer og Tore Tvarnø Lind som sekretær. Vi sagde derved farvel til Morten Michelsen som ordinært medlem af bestyrelsen og til Thomas Holme Hansen som formand og begge skal have en varm og stor tak for deres indsats. Hele bestyrelsen har påtaget sig forskellige arbejdsopgaver, og det giver en god og positiv dynamik i det daglige arbejde.

I lighed med de foregående år afholdt Selskabet et symposium i april 2008 på Afdeling for Musikvidenskab ved Københavns Universitet med titlen Danske Musikvidenskaber 2008. Vi havde indbudt fire andre foreninger, som også har musik og musikforskning med i deres arbejde, nemlig Samfundet Dansk Kirkesang, Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning, Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans samt Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning, og de sagde alle ja tak til at deltage. Hver forening havde en præsentation af sit formål og arbejde og desuden ansvaret for en session med 3-4 indlæg centreret om foreningens hovedinteresse. Derudover blev der præsenteret en række ”free papers”, så i alt kunne man høre 30 indlæg fordelt på 9 sessioner. Omkring 40 personer deltog, og efterfølgende er enkelte af indlæggene blevet publiceret på www.musikforskning.dk.

Den afsluttende debat på symposiet mundede ud i et ønske om en central digital platform, hvor de medvirkende foreninger og andre kunne orientere hinanden om arrangementer, udgivelser etc. Det har dog ikke været muligt at etablere en platform efter alle de fremsatte ønsker, men indtil videre virker Det Virtuelle Musikbibliotek som en sådan orienteringsmulighed.

Vi blev meget glade og interesserede, da vi efter sommerferien fik en henvendelse fra festivalen Holmboe i Horsens om et samarbejde om symposiet her i 2009. Dels kunne det betyde et frugtbart samspil mellem selve musikken og mere historisk/teoretisk beskæftigelse med den, dels kunne vi måske tiltrække et nyt publikum. Meget af bestyrelsesarbejdet lægges i arrangementet af det årlige symposium, som vi stadig mener er et stort aktiv for Selskabet, hvor en række fagfolk kan mødes uafhængigt af arbejdsområde og institutionstilknytning.

Men Selskabets kan dog også berette om andre tiltag.

I forsommeren og i forbindelse med symposiet i 2008 fremstillede vi en ny PR-folder, og vi uddelte en række eksemplarer af årbogen til mulige nye medlemmer.

Den nordiske musikforskerkongres afholdtes i dagene 5.-8. august 2008 i Oslo med temaet Voicing, sounding, and visualizing, og som dansk repræsentant i arrangementskomiteen virkede Morten Michelsen. Nærmere detaljer om indholdet kan ses på kongressens hjemmeside.

Sidst på sommeren fik Selskabet en henvendelse fra den norske og svenske søsterforening ang. oprettelse af et nordisk musikteoretisk netværk. Formålet er bl.a. at forbedre kommunikationen mellem musikteoretikere i de nordiske lande og oprette et forum i form af en hjemmeside eller et tidsskrift. Målgruppen er musikforskere og teoretisk interesserede musikere samt fagpersoner inden for sats- og hørelære. Enhver interesseret kan gå ind på Selskabets hjemmeside og finde et link.

Vi fik også en henvendelse om etablering af et europæisk selskab for musikforskning, men har svaret henholdende på ideer om en årlig kongres og et nyt tidsskrift. Det samme måtte vi melde på en invitation til en konference om ”Bologna-processen in europæisk musikvidenskab – erfaringer og nye muligheder”, som fandt sted i Saarbrücken i november 2008.

Endelig er Selskabet blevet inviteret til et samarbejdet om at etablere et nyt dansk online-musiktidsskrift med en dansk og international sproglig profil, peer-reviewed af fagfæller. Foreløbig er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal sammensætte en ansøgning om midler til tidsskriftet. Initiativet er kommet fra Afdeling for Musik på Københavns Universitet og de øvrige samarbejdspartnere er Aarhus og Aalborg Universitet samt Det Kongelige Bibliotek, herunder også Dansk Folkemindesamling og konservatorierne.

Og så er vi stolte over at kunne præsentere Selskabets nye hjemmeside, som vi håber mange vil benytte og hvor man kan se dels oplysninger om Selskabets aktiviteter, dels materiale fra bl.a. de sidste års symposier, heriblandt en del artikler online. Adressen er den nemme: www.musikforsking.dk

Den umiddelbare fremtid bringer f.eks. engagement i etableringen af det nye online musiktidsskrift, udvidelse og raffinering af hjemmesiden og ikke mindst en drøftelse af et symposium i 2010.

Anne Ørbæk Jensen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.