START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning
på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K, onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.30:

Formanden, Thomas Holme Hansen, bød velkommen til mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Peter Woetmann Christoffersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Ved håndsoprækning vedtog man at bytte om på punkt 7 (Indkomne forslag) og punkt 8 (Fastsættelse af kontingent).
 1. Formandens beretning
  Thomas Holme Hansen aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter og Selskabets nuværende status.

  2.1 Beretning fra Gade-udgaven
  Thomas Holme Hansen berettede at bind I/11 med to de orkesterværker Holbergiana og Sommerdag paa Landet, redigeret af Bo Marschner udkom kort før jul 2004, og næste bind, der forventes omkring sommer 2005 vil være II/3 Orgelværker med Henrik Glahn som redaktør.

  2.2 Beretning fra Dania Sonans komiteen
  Peter Woetmann Christoffersen konstaterede, at der i det forløbne år ikke har været nogen aktivitet i denne komite.

  2.3 Beretning fra årbogsredaktionen
  Michael Fjeldsøe: Det nye engelske koncept for årbogen er blevet godt modtaget, og vi håber, at det øger den generelle interesse for bogen. Det nye bind (vol. 32/2004) er på trapperne og forventes færdigt til Selskabets symposium 16.4. 2005 med tre udenlandske artikler om Bartok og Morten Topps artikel om Messias-receptionen. Man arbejder generelt mod at gøre årbogen peer-reviewed og lægger sig i den sammenhæng op af Svensk Tidskrift för Musikforskning. I 2006 forventes nedsat et komite til dette arbejde, og samtidig vil vi søge om forhøjet tilskud til sproglig revision og oversættelse.
     Formandens beretning blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Regnskabet blev udleveret og kommenteret af Morten Michelsen. De to regnskaber — for Selskabet og for årbogen — har desværre ikke samme regnskabsår. I årbogens regnskaber figurerer ikke usædvanlige poster, dog er støtten fra SHF hævet fra 30.000 til 35.000. Underskuddet på omtrent 2.000 kr. dækkes af Selskabet.
     Størrelsen af kontingentposterne i Selskabet er forskellige fra år til år, da folk betaler lidt ujævnt. Det kunne konstateres, at salget af årbogen er steget. Derudover gennemgik Morten Michelsen udgiftsposterne og kommenterede bl.a. udgiften til symposiet i 2004 på 23.548. I år (2005) vil det være ca. 10.-15.000, da der er deltagergebyr, og derudover søges der penge til finansieringen.
     Generalforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet.
 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  På valg var Thomas Holme Hansen, Eva Maria Jensen og Peder Kaj Pedersen. Eva Maria Jensen øskede ikke genvalg. I stedet blev Ingeborg Okkels efter en kort præsentation valgt til bestyrelsen, og Thomas Holme Hansen og Peder Kaj Pedersen blev genvalgt.
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Ifølge vedtægterne §3, 2. afsnit indtrådte suppleant Anne Ørbæk Jensen i bestyrelsen i stedet for Fabian Holt, som i januar 2005 valgte at udtræde. I stedet blev Tore Lind valgt som suppleant.
 1. Valg af revisor
  Peter Woetmann Christoffersen blev genvalgt
 1. Indkomne forslag og
 2. Fastsættelse af kontingent for 2003
  De to punkter var stærkt afhængige af hinanden, og der var derfor enighed om at behandle dem stort set under et.
     Tanken er, at årbogen atter skal være en integreret del af kontingentet, dog således at årbogen stadig har et separat regnskab. Prisen på årbogen for medlemmerne må ikke være under produktionsprisen, dog evt. incl. tilskud fra Selskabet.
     Der blev gennemgået flere modeller for økonomien i forbindelse med en sådan ny ordning, men de skulle under alle omstændigheder forhandles, da man overvejer at finde en ny distributør. Der er flere danske på idéplanet, mens en udenlandsk nok vil være for dyr. Vi forventer en lille besparelse for medlemmerne (nu 155 kr. incl. moms, løssalg: 220 kr. incl. moms). Den kommende bestyrelse fik bemyndigelse til at arbejde videre med sagen.
     Der blev spurgt, om man kan forvente salg i udlandet. I dag sælger Selskabet ca. 30 eksemplarer til udenlandske biblioteker, men det tør vi ikke være sikre på, og det er meget dyrt i porto. Ligeledes blev der spurgt til sproget i årbogen, og det blev oplyst, at man modtog indlæg på engelsk, tysk, dansk, svensk og norsk, men at det redaktionelle sprog var engelsk.
     Et kontingent på 250 kr. blev vedtaget (jf. årbogens 155 kr. og det nuværende kontingent på 100 kr.) samt 100 kr. for studerende og 300 kr. for par, og man vedtog det med henblik på, at det efter forhandling evt. kan sættes ned eller i hvert fald tages op til drøftelse næste år. Kun de medlemmer, der har betalt kontingentet i det indeværende år vil fremover modtage årbogen (i år drejer det sig om 88 medlemmer).
 1. Eventuelt
  En ajourført liste over medlemmer med adresser blev ønsket. Den vil blive udarbejdet i papirform og sendt til medlemmerne, men ikke lagt på nettet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.35
Referent: Anne Ørbæk Jensen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.