START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning
på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K, onsdag den 24. marts 2004 kl. 19.30:

Formanden, Morten Michelsen, bød velkommen til mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Peter Woetmann Christoffersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 1. 2.1 Formandens beretning
  Bestyrelsen havde holdt fire bestyrelsesmøder og havde efter en længere debat i enighed besluttet at indstille medlemsmøderne, da de i de seneste sæsoner kun havde appelleret til en meget begrænset del af medlemmerne. Bestyrelsen havde i stedet arbejdet med at planlægge et symposium, der dels skal markere Selskabets 50-års jubilæum, dels afprøve om symposieformen kan være et brugbart forum for dansk musikforskning. Symposiet, der er åbent også for ikke-medlemmer, finder sted den 24. april.
     Bestyrelsen havde med et flertal vedtaget at lade sagen om indstiftelsen af en pris falde indtil videre. Der havde været tanker fremme om en enkeltstående prisuddeling i forbindelse med jubilæet, men det havde forekommet et flertal i bestyrelsen for akavet. Forslaget om en tilbagevendende pris kan tages op igen af senere bestyrelser.
     Formanden omtalte Nordisk Musikforskerkongres 2004, hvor Selskabet i arrangementskomiteen er repræsenteret af Bo Marschner, samt arbejdet med at opbygge en e-mailliste over selskabets medlemmer.
     Vedr. Gade-udgaven omtalte formanden, at fondets bestyrelse havde holdt et enkelt møde, at økonomien er god og udvikler sig efter de forudsætninger, hvorunder bevillingerne til udgivelsesarbejdet er givet. Der var udkommet et bind med Violinkoncerten og Novelletterne.

  2.2 Beretning fra Dania Sonans komiteen
  Peter Woetmann Christoffersen konstaterede, at udgivelsen af Weyses symfonier er afsluttet med udgivelsen af sidste bind, Dania Sonans IX.4., omfattende sjette og syvende symfoni. Bestyrelsen vil indkalde Dania Sonans komiteen med henblik på drøftelse af nye projekter.

  2.3 Beretning fra årbogsredaktionen
  Thomas Holme Hansen omtalte at der med det kommende bind, der udkommer op til symposiet i april, er indledt en fornyelse af årbogen med henblik på at skabe større international appeal. Der er åbnet for bidrag på engelsk og tysk, og der er foretaget indholds- og layoutmæssige ændringer. Som det tidligere var blevet oplyst i et nyhedsbrev fra redaktionen var redaktionskomiteen blevet nedlagt, og den tænkes erstattet af et nyt editorial board, ligesom der arbejdes på at indføre peer review af artiklerne. Redaktionen mente at det burde overvejes at årbogen igen skulle være en del af medlemskabet.
  Efter en kort debat, hvor det i relation til beretningen om Årbogen spørgsmålet om udsendelse af nyhedsbreve o.l. blev drøftet, og hvor det blev nævnt, at det ikke bør være en betingelse for at modtage informationer at man har e-mail, blev beretningerne godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
  I kassererens fravær fremlagde formanden det reviderede regnskab og orienterede herunder om regnskabet for årbogen. Afspejlingen af årbogens økonomi i selskabets regnskab var blevet regnskabsteknisk tydeliggjort.
     Efter en kort debat, hvorunder det blev nævnt som et ønske, at regnskabet i fremtiden indeholder en kolonne med forrige års regnskab til sammenligning, blev regnskabet godkendt.
 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  På valg var Fabian Holt, Knud Arne Jürgensen og Morten Michelsen, der alle var villige til genvalg. På forespørgsel blev det oplyst, at Fabian Holt, der har været bortrejst, er tilbage pr. 1. september. De tre blev genvalgt.
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Annemette Kirkegaard ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen bragte Anne Ørbæk i forslag. og hun blev valgt.
 1. Valg af revisor
  Mogens Andersen anbefalede, at man benytter en ekstern revisor. Dette er ikke muligt efter Selskabets vedtægter. Mogens Andersen ønskede ikke genvalg, og Peter Woetmann Christoffersen blev valgt i stedet.
 1. Fastsættelse af kontingent for 2003
  Det blev vedtaget at fastsætte kontingentet uændret, dvs. 100 kr. årligt for enkeltpersoner, 125 kr. for par, og 50 kr. for studerende.
 1. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
 1. Eventuelt
  Knud Arne Jürgensen opfordrede til at man sluttede op omkring Symposiet d. 24. april.

Referent: Peder Kaj Pedersen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.