START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Dansk Selskab for Musikforskning
Generalforsamling den 24. marts 2004

Morten Michelsen:

Formandens beretning
Formandsberetningen rummer ikke de større dramatiske udsving. Medlemstallet har nogenlunde stabliseret sig omkring de 130.

Bestyrelsens arbejde og medlemsmøder
Ved forrige generalforsamling var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Eva Maria Jensen, Annemette Kirkegaard og Thomas Holme Hansen. Annemette Kirkegaard ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen bragte Peder Kaj Pedersen (Aalborg Universitet) i forslag, hvorefter han samt Eva Maria Jensen og Thomas Holme Hansen enstemmigt blev valgt. De medlemmer, der er på valg i år, Fabian Holt, Knud Arne Jürgensen og undertegnede udgør resten af bestyrelsens seks medlemmer, som har haft et godt samarbejde under det forløbne års fire bestyrelsesmøder.
   På bestyrelsesmødet 25. maj 2003 konstituerede bestyrelsen sig med Fabian Holt som kasserer, mens jeg blev valgt til formand, og man blev enig om at sekretærfunktionen som hidtil skulle varetages i fællesskab af de bestyrelsesmedlemmer, som til daglig færdes på MI.
   Siden forrige generalforsamling, der fandt sted den 26. marts 2003, har bestyrelsen efter en længere debat i enighed besluttet indtil videre at indstille medlemsmøderne. Begrundelsen herfor er, at møderne i de sidste par sæsoner kun har appelleret til et meget begrænset antal af selskabets medlemmer. I forrige sæson var det endda nødvendigt helt at aflyse to møder pga. manglende tilslutning, hvilket er en meget ubehagelig og utilfredsstillende situation for alle involverede. I stedet har bestyrelsen brugt en hel del tid og kræfter på at planlægge et festsymposium i april 2004, både for at markere selskabets 50 års jubilæum og for at afprøve, hvorvidt denne form kan være et tidssvarende og relevant forum for dansk musikvidenskab. Hvis symposiet bliver en succes, er det planen at lade det være en årligt tilbagevendende begivenhed. Symposiet er et åbent arrangement, idet vi selvfølgelig har inviteret selskabets medlemmer, men vi har besluttet også at invitere alle ikke-medlemmer, som vi mente kunne have en interesse i dansk musikforskning. Jeg vil ikke gennemgå programmet i detaljer, blot vil jeg nævne, at formiddagen er helliget forskningspolitiske diskussioner, mens eftermiddagen omfatter en række faglige foredrag. Tilmeldingsfristen er 5. april, og jeg går ud fra, at alle tilstedeværende har meldt sig allerede.
   Desuden har bestyrelsen med et flertal valgt at lade sagen om indstiftelsen af en pris falde indtil videre. Der var tanker om at have en enestående prisuddeling i forbindelse med selskabets jubilæum, men det forekom et flertal i bestyrelsen for akavet. Forslaget om en tilbagevendende pris kan tages op igen af senere bestyrelser.
   Den e-mail-liste, der omtaltes ved sidste generalforsamling er samlet sammen, men desværre har kun ca. 60% af selskabets medlemmer opgivet deres e-postadresse, hvorfor den ikke er videre brugelig.
   Til slut vil jeg nævne, at den Nordiske musikforskerkongres i år finder steder i Helsinki i begyndelsen af august. Tilmeldingsfristen er overskredet, men jeg håber at se mange kolleger deroppe.

Omtale af Selskabets øvrige aktiviteter

Gade-udgaven
Gade-Fondens bestyrelse, som består af formanden Finn Egeland Hansen, John Bergsagel, Siegfried Oechsle, Thomas Holme Hansen (der er udpeget af selskabet i stedet for Carsten Hatting, der selv har ønsket at træde tilbage) og jeg selv, har holdt et enkelt møde. Her har man drøftet økonomien, som synes at være god og at udvikle sig efter de forudsætninger, hvorunder bevillingerne til udgivelsesarbejdet er ydet. Senest er udgivet bindet med violinkoncerten og novelletterne.

Dania sonans v./ Peter Woetmann Christoffersen
Det er tid for Dania Sonans-udvalget at træde sammen igen for at drøfte, hvilke nye projekter det er værd at satse på. Det skyldes at udgivelsen af Weyses symfonier med Carsten E. Hatting som ansvarlig udgiver og med Peter Woetmann Christoffersen både som tilsynsførende, som Carstens med- og modspiller i editionsarbejdet, og som teknisk producent, er tilendebragt. Fjerde bind, Dania Sonans IX.4, der rummer de to sidste symfonier af Weyse, nr. 6 og 7, udkom for et par måneder siden.
   Selskabet og og de involverede i udgivelsen af Weyses symfonier påskønner i høj grad den økonomiske støtte, som udgaven gennem hele forløbet har modtaget fra Statens Humanistiske Forskningsråd; også Selskabets bestyrelse har i sidste fase støttet udgivelsen med en bevilling til oversættelse af revisionsberetningen i det sidste bind.

Årbogen v./Thomas Holme Hansen
Da vi udgav Dansk Årbog for Musikforskning i fjor, var det det 10. bind i rækken, siden årbogen i 1993 fik nyt udseende og til dels nyt indhold. I årene der er gået, har vi efter bedste evne forsøgt at videreføre den redaktionelle og layoutmæssige linje, som dengang blev lagt, og jeg synes, at de 10 bind samlet fremstår som et både pænt og homogent kapitel i årbogens historie.
   I vores forord gjorde vi sidste år imidlertid også opmærksom på, at vi igennem længere tid havde gjort os forskellige overvejelser over, hvorledes årbogen kunne fornys, især med henblik på – om muligt – at styrke dens internationale appeal. Allerede før tryksværten var tør, var vi altså igang med nye planer, og da vi efterfølgende udgav vores første nyhedsbrev i juli måned, indeholdt det en skitsering af de ændringer, vi havde i tankerne.
   Planerne og ideerne er nu blevet ført ud i livet, og det er mig derfor en fornøjelse her at kunne meddele, at vi så i år er klar med, hvad vi selv betragter som en ny årbog. Dansk Årbog for Musikforskning er nu blevet til Danish Yearbook of Musicology.
   Den vigtigste ændring består i – som titlen antyder – at det redaktionelle hovedsprog fremover vil være engelsk. Det betyder, at hele rammen om årbogens indhold – dvs. titel, forord, forfattervejledning, bibliografi, osv. – konsekvent forfattes på engelsk. Hermed håber vi, at flere og flere forfattere fremover vil føle sig foranlediget til at indsende bidrag til årbogen på engelsk eller tysk. Og vi vil samtidig opfordre forfatterne til dette, når vi anmoder om artikler, rapporter og anmeldelser. Alt i alt skulle årbogen gerne blive mere synlig for et ikke-dansk-læsende publikum, og samtidig mere interessant at publicere i for forfatterne.
   Blandt ændringerne skal også nævnes, at vi – efter moden overvejelse – har valgt at nedlægge redaktionskomiteen, hvis medlemmer hermed skal takkes for deres indsats; jeg tror ikke, at jeg træder nogle over tæerne ved at sige, at redaktionen og redaktionskomiteen kunne have haft en mere regelmæssig og udbytterig kontakt med hinanden.
   Til erstatning har vi etableret vores nyhedsbrev, som vi håber vil resultere i en mere omfattende og dynamisk udveksling med kolleger om emner af interesse for årbogens læsere. Det er desuden vores håb, at vi på lidt længere sigt kan nedsætte et nyt editorial board med egentlig peer-reviewing af indleverede artikler.
   Af øvrige tiltag kan nævnes, at vi holder kontakt til andre redaktioner af videnskabelige tidsskrifter samt at vi undersøger forskellige muligheder for yderligere eksponering af årbogen. Desuden mener vi, at det er på tide at genoverveje, om ikke både årbogen og selskabet ville vinde ved, at et årbogsabonnement igen blev en fast del af medlemsskabet af selskabet.
   Kigger vi på selve årbogen, vil kan kunne se, at vi har valgt at understrege de nævnte forandringer med tydelige layoutmæssige ændringer. Og ændringerne fortsætter inde i selve bogen, hvor stort set alt har været vendt og drejet – og i mange tilfælde justeret eller ændret. Som et nyt indslag indføres et årligt Viewpoint, et debatindlæg om en aktuel problemstiling, skrevet af en af os inviteret forfatter; og som den første er Ansa Lønstrup på banen med et bud på, hvordan sagerne står i dansk musikforskning nu, og hvordan det evt. kunne være eller blive. Overordnet har vi dog bibeholdt den hidtidige opdeling med en artikelsektion (i år med 4 artikler), en sektion med rapporter fra danske forskningsprojekter samt en anmeldelsessektion. Alt i alt et velvoksent og – synes vi selv – interessant bud på en ny årbog.
   Normalt plejer vi at sigte mod at have årbogen færdigtrykt her til generalforsamlingen (og en gang imellem er det faktisk lykkedes os at nå det!). I år har vi derimod fra starten lagt en tidsplan, som ikke rettede sig mod generalforsamlingen, men derimod tog sigte mod symposiet, som i næste måned afholdes her på instituttet. Den nye årbog vil derfor først blive formelt præsenteret ved den lejlighed.
   Afslutningsvist selvfølgelig en stor tak til forfatterne for deres bidrag – og tak til de personer, som har hjulpet os med korrekturlæsning og andre ting. Ligeså en tak til Statens Humanistiske Forskningsråd, hvis bevilling fortsat er årbogens uundværlige økonomiske grundlag.

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.