START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning
på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K, tirsdag den 26. marts 2003 kl. 19.30:

Formanden, Morten Michelsen, bød velkommen til mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Peter Woetmann Christoffersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 1. 2.1 Formandens beretning
  Beretningen omtalte det forgangne års fire bestyrelsesmøder samt seks mødeaftener med foredrag i Selskabet. Herudover redegjordes for nogle af Selskabets fremtidsplaner samt øvrige aktiviteter. Der arbejdes bl.a. på at etablere en e-mail-liste samt at etablere et samarbejde med Det Kgl. Teater mhp. et eventuelt symposium. Selskabets 50-års jubilæum i 2004 tænkes festligholdt, evt. i forbindelse med afholdelse af et 1-dages symposium. Bo Marschner er blevet udpeget som Selskabets repræsentant i forberedelsesgruppen vedrørende Nordisk Musikforskerkongres 2004. Beretningen orienterede endvidere om en henvendelse fra et medlem, der opfordrede til at skifte distributør af selskabets publikationer, samt om arbejdet i Gade-Fonden med en status over udgivelsesprojektet.
     Beretningen gav anledning til en længere diskussion om, hvorvidt der er grund til at skifte distributør af selskabets publikationer; der blev ikke vedtaget ændringer af disse forhold.

  2.2 Beretning fra Dania Sonans komiteen
  Peter Woetmann Christoffersen aflagde status over udgivelsen af C.E.F. Weyses symfonier. Carsten Hatting har afsluttet sit editionsarbejde, men der resterer forskellige problemer – bl.a. bevillingsmæssige – i forbindelse med udgivelsen af fjerde og sidste bind, Dania Sonans IX.4.

  2.3 Beretning fra årbogsredaktionen
  Michael Fjeldsøe meddelte, at årgang XXX, 2002 forventes udgivet omkring 1. maj, samt at årbogen fra Statens Humanistiske Forskningsråd har modtaget endnu en 3-årig bevilling. En forespøgsel fra Det Elektroniske Forskningsbibliotek vedr. digitalisering af årbogens ældre årgange skal behandles i nærmeste fremtid. For bl.a. at gøre årbogen mere synlig – også internationalt – arbejder redaktionen med forskellige planer om ændringer, såvel redaktionelt som layout-mæssigt. Pga. andre gøremål træder Morten Michelsen efter færdiggørelsen af denne årgang ud af redaktionen, som herefter udgøres af Michael Fjeldsøe og Thomas Holme Hansen.
     Beretningen gav anledning til diskussion af årbogens status i forhold til det ’nationale’/dansksprogede vs. forskellige nordiske/internationale aspekter. Det blev foreslået, at den gamle idé med en Nordic Journal of Musicology måske skulle genovervejes.
  De tre beretninger blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for såvel Selskabet som årbogen. Dette gav (som sædvanligt!?) anledning til nogen diskussion. Regnskabet godkendtes, idet det dog blev vedtaget at udsende et revideret regnskab sammen med førstkommende medlemsudsendelse.
 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  På valg var Eva Maria Jensen, Annemette Kirkegaard og Thomas Holme Hansen. Annemette Kirkegaard ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen bragte Peder Kaj Pedersen (Aalborg Universitet) i forslag, hvorefter han samt Eva Maria Jensen og Thomas Holme Hansen enstemmigt blev valgt.
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Annemette Kirkegaard blev valgt.
 1. Valg af revisor
  Henrik Palsmar ønskede ikke genvalg. Mogens Andersen blev valgt.
 1. Fastsættelse af kontingent for 2003
  Det blev vedtaget at fastsætte kontingentet uændret, dvs. 100 kr. årligt for enkeltpersoner, 125 kr. for par, og 50 kr. for studerende.
 1. 8. Forslag fra bestyrelsen: Indstiftelse af Knud Jeppesen-Prisen
  Et ”Udkast til Statut for Knud Jeppesen-Prisen”, udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, dannede grundlag for en længere debat af såvel de principielle som de mere specifikke aspekter forbundet med en sådan indstiftelse. Der blev stillet spørgsmålstegn både ved selve ideen om at indstifte en pris, ved ideen om at knytte Knud Jeppesens navn til prisen, ved prisens størrelse, eventuel aldersgrænse, m.m. Blandt de synspunkter, som fremførtes fra flere sider, kan nævnes: Knud Jeppesens navn/eftermæle er så stort – også internationalt – at det kan ’bære’ en stor, international pris (hvortil man eventuelt kunne forsøge at skaffe midler); det udfærdigede forslag kan eventuelt danne basis for etablering af en mere ’national’ pris, fx ”DSMs (jubilæums-)pris for god musikforskning”. Generalforsamlingen nåede ikke frem til nogen endelig afklaring, men forslaget må betragtes som forkastet.
 1. Eventuelt
  Intet

Referent: Thomas Holme Hansen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.