START


UDGIVELSER
   Danish Yearbook of Musicology
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


LINKS


Dansk Selskab for Musikforskning
Generalforsamling den 26. marts 2003

Morten Michelsen:

Formandens beretning
Formandsberetningen rummer ikke de større dramatiske udsving. Den forløbne sæson har haft en normal mødeaktivitet, og regnskabet ser pænt ud. Medlemstallet er som hidtil svagt, men støt faldende. Medlemsantallet er for tiden 133.

Bestyrelsens arbejde og medlemsmøder
Ved forrige generalforsamling var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg, Peter Woetmann Christoffersen, Mogens Andersen og Morten Michelsen. Peter Woetmann ønskede ikke genvalg, og ved det efterfølgende kampvalg valgtes Fabian Holt, Knud Arne Jürgensen og Morten Michelsen. De medlemmer, der er på valg i år, Eva Maria Jensen, Annemette Kirkegaard og Thomas Holme Hansen udgør resten af bestyrelsens seks medlemmer, som har haft et godt samarbejde under det forløbne års fire bestyrelsesmøder.
   På bestyrelsesmødet 22. april 2002 konstituerede bestyrelsen sig med Fabian Holt som kasserer, mens jeg blev valgt til formand, og man blev enig om at sekretærfunktionen som hidtil skulle varetages i fællesskab af de bestyrelsesmedlemmer, som til daglig færdes på MI.
   Siden forrige generalforsamling, der fandt sted den 19. marts 2002, har vi haft seks mødeaftener med foredrag i Selskabet. Efter generalforsamlingen fortalte post.doc.-stipendiat Jette Barnholdt Hansen om Den klingende tale, eller nærmere bestemt De første hofoperaers solosang på baggrund af senrenæssancens retorikreception.

Onsdag d. 24. april fortalte Charlotte Rørdam Larsen om den betydningsladede lyd i populærmusikken og dens tegn på tid, på rum, på køn og på kultur under titlen Lyden som æstetisk praksis.

Onsdag d. 15 maj beskæftigede Peter Woetmann Christoffersen sig med hertugen af Mantovas bestillinger hos Palestrina og andre til brug for gudstjenesten i sin nybyggede fyrstekirke Santa Barbara under titlen Mellem paven og kejseren.

Torsdag d. 28. november var der en gæst fra University of Chicago, Philip V. Bohlman. Han tog udgangspunkt i en af sine nyeste bøger og talte om Music and the Racial Imagination.

Mandag d. 9. december var det planlagt, at Fabian Holt skulle fortælle om sin ph.d.-afhandling under titlen Kølighed, race og jazzkultur. Da der kun mødte to tilhørere op, valgte bestyrelsen at aflyse arrangementet. Det ringe tilhørerantal kan dels skyldes, at december måned generelt er dårlig til foredrag, dels at Fabian Holt ikke længe før holdt foredrag i Filosofisk Forum om et relateret jazz-emne.

Forårssemestrets første møde fandt sted tirsdag d. 25. februar, hvor Bo Marschner præsenterede den seneste danske doktorafhandling, Zwischen Einfühlung und Abstraktion. Studien zum Problem des symphonischen Typus Anton Bruckners.

Efterårssæsonen blev annonceret meget og indeholdt kun 2 møder. Det skyldes væsentligst travlhed blandt bestyrelsesmedlemmerne. Men bestyrelsen vil frem over lægge sig i selen for at udsende mødeinvitationer ultimo januar og august.

Her efter generalforsamlingen fortæller Inger Sørensen om sit arbejde med de store biografier om komponistdynastierne Hartmann og Niels W. Gade.

Torsdag d. 24. april taler Jens Hesselager gennem en analyse af 2. satsen af Berlioz’ Harold symfoni om instrumentation, form og narrative strategier hos Berlioz.

Mandag d. 12. maj afslutter Søren Hallundbæk Schauser sæsonen med at fortælle om sin ph.d.-afhandling Fem begyndelser hos Nørgård.

Fremtidsplaner
Bestyrelsen har i den forløbne tid arbejdet flere, mindre projekter:

Vi har brugt midler på at etablere en emailliste, der dog stadig langt fra er fuldstændig og er derfor endnu ikke taget i brug/afprøvet.Den vil fremkomme, når bestyrelsen senere på året udsender en medlemsliste til medlemmerne.
   Bestyrelsen har behandlet en henvendelse fra et medlem, der opfordrede bestyrelsen til at skifte distributør af selskabets publikationer. Bestyrelsen besluttede ikke at efterkomme henvendelsen, da vi ikke har noget at udsætte på den pågældendes udøvelse af hvervet.
   Selvom bestyrelsen i lang tid har næret ønske om at afholde et symposium, er planerne som bekendt ikke blevet til noget. Vi har derfor søgt samarbejdspartnere og taget en foreløbig kontakt til Det kgl. Teater for at foreslå et samarbejde i forbindelse med deres operafestival. De er principielt positive, men meget skal endnu falde på plads.
  Bestyrelsen har udpeget Bo Marschner som sin repræsentant i forbneredelsesgruppen vedr. den næste nordiske musikforskerkongres.
   Endelig har bestyrelsen på den forrige generalforsamlings opfordring udarbejdet et forslag til en musikforskerpris. Forslaget behandles under et senere dagsordenspunkt på dagens dagsorden.

Omtale af Selskabets øvrige aktiviteter

Gade-udgaven
Gade-Fondens bestyrelse, som består af formanden Finn Egeland Hansen, John Bergsagel, Siegfried Oechsle, Carsten Hatting og jeg selv, har holdt et enkelt møde. Her har man drøftet økonomien, som synes at være god og at udvikle sig efter de forudsætninger, hvorunder bevillingerne til udgivelsesarbejdet er ydet; videre har man drøftet udgivelsesplanerne med henblik på vokalværkerne, som man snart skal tage hul på.
   Siden sidste generalforsamling er udkommet to bind, nemlig tre ouverturer (Ossian, I Højlandene og Ouverture nr 3) udgivet af Finn Mathiassen og den 6. symfoni udgivet af Jan Maegaard.
   Følgende bind vil udkomme i 2003: et bind med violinkoncerten og de to sæt strygernovelletter, et bind med Holbergiana og En Sommerdag på Landet. Dermed mangler 1. og 5. symfoni og to andre bind med orkesterværker smat lidt kammermusik klaverværkerne og orgelværkerne. Længere ud i fremtiden ligger vokalværkerne og de dramatiske værker – et projekt på 18 bind.

Dania sonans
Dania Sonans udgaven handler stadig om udgivelsen af Weyses symfonier med Carsten E. Hatting som ansvarlig udgiver og med Peter Woetmann Christoffersen både som tilsynsførende, som Carstens med- og modspiller i editionsarbejdet, og som teknisk producent.
   Fjerde bind, Dania Sonans IX.4, rummer de to sidste symfonier af Weyse, nr. 6 og 7. Den 6. er allerede indtastet, den sidste er på vej. Når der foreligger en bevilling til dette sidste bind af Weyses symfonier, er det tid for Dania Sonans-udvalget at træde sammen igen for at drøfte, hvilke nye projekter det er værd at satse på.

Årbogen
I år foreligger Årbogen ikke på dagen, fordi redaktørerne har haft rigt op at gøre med deres universitetsforpligtelser. De tre redaktører er stadig Thomas Holme Hansen, Michael Fjeldsøe og undertegnede.

 


NYT

Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.