START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning,
Afdeling for Musikvidenskab, Københavns Universitet, Klerkegade 2, 1308 København K

 

Onsdag, d. 28. marts 2012, kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning, herunder

Beretning fra årbogens redaktion

Beretning fra Niels W. Gade Udgaven

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Bjarke Moe (villig til genvalg), Anne Ørbæk Jensen (ønsker ikke genvalg), Vakant, Vakant (vælges for et år)

5. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent for 2013

9. Eventuelt

 

 

Ad 1.

Peter Woetmann Christoffersen valgtes som dirigent. PWC konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

 

Ad 2.

Selskabets formand, Jens Hesselager, aflagde beretning om Selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling i marts 2011.

 

Michael Fjeldsøe aflagde beretning om DYM. I juni 2011 udkom årgang 38, der har fået årsangivelsen 2010-11, således at årstallet på årbogen og udgivelsesåret fremover kommer til at stemme overens. Årgang 39 (2012) udkommer senere på året.

FKK har bevilget penge til endnu en treårs-periode (2012-14) med en trykt udgave, og det er nok realistisk at formode, at det er den sidste bevilling til en trykt version af DYM. Redaktionen består nu af Michael Fjeldsøe, Thomas Holme Hansen og Peter Hauge. Man kunne godt ønske en lidt større tilgang af artikler, men selv om Danish Musicology Online også er kommet på banen, opfattes dette tidsskrift ikke som en konkurrent, bl.a. fordi der her også optages dansksprogede indlæg.

Der bliver solgt ca. 190 eksemplarer af DYM, inkl. årbøgerne til Selskabets medlemmer, men der kan registreres mange besøg på hjemmesiden med artiklerne fra bagårgangene.

Der blev spurgt til særtryk, og Michael Fjeldsøe oplyste, at de laves elektronisk som pdf’er med forsider, kolofon etc. som det bedste tidssvarende kompromis. Derudover opfordrede man til, at DYM meldte sig i koret med mere personlige opfordringsmails om at skrive til dette peer-review’ede tidsskrift, således at artikelmængden kunne øges.

Anne Ørbæk Jensen aflagde beretning om Niels W. Gade-udgaven. I 2011 har Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades Værker arbejdet videre med en række af udgavens bind, og bindet med de resterende orkesterværker, Koncertouverturer er nu udkommet i redaktion ved Peder Kaj Pedersen som bind I/10. Det indeholder Hamlet, Michel Angelo, En Sommerdag [revision af ouverturen til Oehlenschlägers St. Hansaftenspil], Sørgemarch for Frederik VII og Efterklang af 1841. 

Endvidere er stemmesættene til de 7 udkomne symfonier revideret (efter RSOs opførelser med Hogwood) og genoptrykt i løbet af 2012 og begyndelsen af 2013. Flere af de i 2010 skitserede bind er kommet et stykke videre. Det gælder således bindet med første symfoni og de to planlagte bind med klaverværker, som på grund af deres mangesidighed og omfang har en lidt længere horisont. Det er også planen, at Elverskud skal redigeres i DCMs regi.

Endelig er arbejdet med vokalværkerne fortsat, i første omgang med koncertstykkerne. Et bind forventes at omfatte Die Heilige NachtFrühlings-BotschaftVed Solnedgang og Frühlings-Phantasie. Dette bind forventes at komme på gaden i 2013. Derudover har Gade-fonden mod betaling rekvireret editionsarbejdet i forbindelse med Comala hos Dansk Center for Musikudgivelse, og det er forhåbningen, at Comala kan udkomme i 2012.

I forbindelse med indledningen på arbejdet med vokalværkerne er redaktionskomiteen trådt sammen. Den består af de til enhver tid aktive redaktører, der på nuværende tidspunkt omfatter Finn Egeland Hansen, Niels Bo Foltmann, Peder Kaj Pedersen og Axel Teich Geertinger. Et supplement til de redaktionelle retningslinjer, der især adresserer punkter i relation til vokalmusik er i arbejde. Ved opgørelse af valgterminer fremgik det, at Siegfried Oechsle er på valg til Udgavens bestyrelse i 2012, og han er blevet genudpeget af Selskabets bestyrelse.

De tre beretninger blev sat til debat, men der var ikke yderligere kommentarer, hvorefter de kunne godkendes af generalforsamlingen.

 

 

Ad 3.

Anne Ørbæk Jensen fremlagde årsregnskab for 2011. På grund af en manglende regnskabsoversigt kunne selve regnskabet ikke revideres og dermed ikke endeligt godkendes. Det blev imidlertid gennemgået, og man vedtog at godkende det med den klausul, at revisoren kan revidere det uden bemærkninger. Dette er efterfølgende sket.

 

 

Ad 4.

Bjarke Moe var på valg, villig til genvalg og blev valgt for perioden 2012-14

Jens Hesselager var tidligere suppleant, men indtrådt i bestyrelsen. Også han var villig til valg og blev valgt for perioden 2012-14.

Kristoffer Brinch Kjeldby blev foreslået af bestyrelsen til den vakante post, og han blev ligeledes valgt for perioden 2012-14.

Sanne Krogh Groth blev også foreslået af bestyrelsen til den vakante post for ét år og blev valgt for perioden 2012-13.

 

Bestyrelsen består yderligere af Peder Kaj Pedersen og Thomas Holme Hansen, som ikke var på valg i år.

 

 

Ad 5.

Til pladsen som 1. suppleant indstillede bestyrelsen Morten Michelsen, som var villig til valg. Der var ikke andre opstillede, og MM blev valgt med akklamation. Som 2. suppleant foreslog bestyrelsen Mads Krogh, som havde givet et første tilsagn om at være villig til valg til denne post. Bestyrelsen har efterfølgende indhentet endeligt tilsagn fra ham ang. valget, og han indtræder dermed som 2. suppleant.

 

 

Ad 6.

PWC genvalgtes med akklamation som revisor.

 

 

Ad 7.

Der var ikke indkommet forslag.


Ad 8.

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent for 2013, og det vedtoges.Ad 9.

 

PWC takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

 

For referatet: Anne Ørbæk Jensen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.