START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Musikforskning
på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K, tirsdag den 19. marts 2002 kl. 19.30:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Jens Henrik Koudal blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 1. Formandens beretning, herunder beretning fra Dania sonans komiteen og beretning fra Årbogens redaktion.
  Dirigenten gav ordet til formanden, som omtalte det seneste års seks medlemsmøder. Desuden berørtes planerne om afholdelsen af et symposium, der desværre har måttet skrinlægges, samt planerne om oprettelsen af en hjemmeside, der er blevet realiseret.
     Fra Dania Sonans-kommitteen kunne det berettes, at endnu et bind af Weyses symfonier var udkommet (den femte symfoni i to udgaver).
     Fra årbogsredaktionen kunne det meddeles, at vol. XXIX netop var kommet i handlen.
     De tre beretningen blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  Kassereren fremlagde det revidrede regnskabet, som herefter blev godkendt.
 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: På valg var Peter Woetmann Christoffersen, Mogens Andersen og Morten Michelsen.
  Peter Woetmann Christoffersen ønskede ikke genvalg, i stedet bragte bestyrelsen Peder Kaj Pedersen i forslag for at Alborg Universitet kunne blive repræsenteret. Desuden blev Fabian Holt (ekstern lektor, KU) og Knud Arne Jürgensen (Det Kongelige Bibliotek) bragt i forslag.
     Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: Mogens Andersen: 8 stemmer; Morten Michelsen: 17 stemmer; Peder Kaj Pedersen: 6 stemmer; Fabian Holt: 11 stemmer; Knud Arne Jürgensen: 11 stemmer.
  Bestyrelsen består derefter af Fabian Holt, Knud Arne Jürgensen, Annemette Kirkegaard, Eva Maria Jensen, Thomas Holme Hansen og Morten Michelsen.
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Michael Fjeldsøe blev valgt.
 1. Valg af revisor.
  Henrik Palsmar modtog genvalgt.
 1. Fastsættelse af kontingent for 2001.
  Kontingentetet blev fastsat uændret til 100 kr. for ordinære medlemmer, 50 kr. for studerende og 125 kr. for par.
 1. Forslag fra Redaktionen af Dansk Årbog for Musikforskning (Morten Michelsen, Thomas Holme Hansen og Michael Fjeldsøe):
  Muligheden for omdannelse af Årbogen til en peer-reviewed publikation. Motivation: Redaktionen ønsker en drøftelse af, om vi skal gå i gang med at undersøge muligheden for at omdanne årbogen til en peer-reviewed publikation. Begrundelserne er: 1) Der er en tendens til at kun artikler i peer-reviewed publikationer rigtigt tæller med, når musikforskere skal dokumentere deres kvalifikationer. 2) At Årbogen med sin nuværende indholdsmæssige og redaktionelle standard er tæt på et niveau, der muliggør denne ændring af publikationens status.
     Michael Fjeldsøe præsenterede forslaget. Efter en debat, hvor sagen blev grundigt belyst, anbefalede generalforsamlingen at der blev arbejdet videre med sagen.
 1. Forslag fra Peter Woetmann Christoffersen:
  At bestyrelsen overvejer muligheden for at indstifte en pris for god musikforskning, der uddeles af Selskabet hvert eller hvert andet år til et videnskabeligt arbejde - bestyrelsen kunne nedsætte en ekstern komité, medlemmer af Selskabet samt universitetsinstitutter, konservatorier og andre institutioner kunne nominere. Motivation: Med de stadige forringelser af forskningens vilkår må man påregne at det ikke bliver nemmere at trække unge til en karriere i forskningens tjeneste. En pris fra kolleger kunne være en håndsrækning. Desuden gør en tilbagevendende prisuddeling opmærksom på fagets eksistens i omverdenen (se blot på litteraturens væld af priser for såvel skabende som formidlende litterater).
     Efter en debat anbefalede generalforsamlingen at der blev arbejdet videre med sagen.
 1. Eventuelt.
  Den afgående formand blev fra mange sider takket for sin indsats i de sidste fire år.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.45

referent: Morten Michelsen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.