START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Dansk Selskab for Musikforskning
Generalforsamling den 26. marts 2008

Thomas Holme Hansen:

Af Formandens beretning

 

I min beretning vil jeg først give en redegørelse for bestyrelsens arbejde i perioden siden sidste generalforsamling i 2007. Derefter følger rapporteringer vedrørende årbogen og Gade-udgaven og til sidst lidt om planerne for det kommende år.

 

1. Bestyrelsens arbejde

Ved generalforsamlingen i 2007 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Ingeborg Okkels, Peder Kaj Pedersen og undertegnede; alle blev genvalgt.

 

De medlemmer, der er på valg i år, Morten Michelsen, Fie Skovsbøg Thaning og Anne Ørbæk Jensen udgør resten af bestyrelsens seks medlemmer sammen med Kirsten Flensborg Petersen som suppleant. Vi har i det forløbne år afholdt fem bestyrelsesmøder, og som vanligt har vi haft et godt samarbejde.

 

På bestyrelsesmødet den 24. maj 2007 konstituerede bestyrelsen sig med samme konstellation som den forrige, nemlig med undertegnede som formand, Anne Ørbæk Jensen som næstformand samt Morten Michelsen som kasserer og sekretær. Medlemsbrevene udsendes stadig af Morten fra Selskabets adresse på Afdeling for Musikvidenskab i København, men også resten af bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i de forskellige arbejdsopgaver. Det er en stor hjælp og bidrager samtidig til god dynamik i bestyrelsen

 

Medlemstallet har oplevet en lille nedgang i forhold til sidste års 131. Dette skyldes bl.a. en opdatering af medlemslisten, som jeg skal komme tilbage til.

 

I lighed med de foregående år har en stor del af bestyrelsens arbejde i 2007 koncentreret sig om forberedelserne til det fjerde symposium, som lørdag den 21. april 2007 blev afholdt på Afdeling for Musikvidenskab på Københavns Universitet, og derefter det femte symposium, som om en måned står for døren.

 

Symposiet i 2007 havde titlen Musikvidenskaben mellem synlighed og falig legitimitet og bød på tre sessioner med i alt seks indlæg relateret til emnet. Derudover indledte Lars Lilliestam fra Göteborgs Universitet dagen med foredraget ”Musikvetenskapen imorgon”, og i symposiets afsluttende plenumdiskussion deltog et panel af medarbejdere fra udvalgte danske musikvidenskabelige institutioner. Arrangementet var åbent for alle interesserede, hvilket lidt over 40 personer benyttede sig af – en lille nedgang i forhold til de foregående år. Symposiet blev afsluttet med en koncert med mezzosopranen Trine Bastrup Møller og pianisten Julie Andkjær Olsen samt en fælles middag. Efterfølgende er flere af indlæggene fra symposiet (i revideret form) tillige blevet publiceret på Selskabets hjemmeside.

Den samlede vurdering af symposiet fastslog, at der var tale om et møde med lidt svingende kvalitet, men at den sociale del af symposiet fungerede godt.  Dermed mener bestyrelsen stadig, at dét at arrangere et årligt tilbagevendende symposium er en relevant og fornuftig måde at anvende de trods alt sparsomme ressourcer – såvel økonomiske som mandskabsmæssige – vi i bestyrelsen råder over. Det er efterhånden blevet en institution i det danske musikforskermiljø og en mulighed for at mødes på tværs af landsdele, forskningsområder og institutionelle tilhørsforhold.

 

Som sagt, så står det femte symposium for døren om en måneds tid, nærmere bestemt den 26. april [2008], hvor Afdeling for Musikvidenskab, Københavns Universitet byder velkommen til Danske musikvidenskaber 2008. Bestyrelsen har her forsøgt at gå nye veje. Ideen med dette symposium er nemlig at præsentere en meget bred vifte af indfaldsvinkler til musikken som forskningsgenstand. Bestyrelsen har således besluttet at invitere fire foreninger/netværk, hvis medlemmer på den ene eller anden måde beskæftiger sig med musikforskning. Formålet er at give et indtryk af dansk musikorienteret forsknings bredde, at vise den tværfaglighed, som udfoldes mange steder og at skabe kontakt mellem forskere.

 

Vi er meget glade for, at alle fire inviterede foreninger/netværk sagde ja tak, og symposiet bringer en præsentation af disse: Samfundet Dansk Kirkesang, Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans, Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning. Derudover indeholder symposiet en række ”free papers”, hvorved bestyrelsen imødekommer meldinger fra de senere år om at kunne præsentere en række forskellige forskningsområder.

Programmet for arrangementet på musikinstituttet i København (som er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen) består af fire sessioner med 2-3 spor, hver med flere oplægsholdere. Heraf er de fire foreningspræsentationer. I lighed med de foregående år er symposiet åbent for alle interesserede, og en del af indlæggene forventes publiceret på Selskabets hjemmeside.

 

Selvom symposiet er det mest – ja, måske det eneste – umiddelbart synlige resultat af årets arbejde i bestyrelsen, så har adskillige andre emner været på bordet.

 

Der har været udsendt to medlemsbreve – et i oktober 2007 med tilhørende kontingentopkrævning og et her i marts 2008 med indkaldelse til generalforsamlingen. Det blev nu vedtaget, at kontingentet følger kalenderåret og opkræves til betaling 1. december i det foregående år. Det første brev var ledsaget af en medlemsliste for Selskabet, og derudover iværksatte bestyrelsen en rykkerkampagne for at få et mere realistisk billede af Selskabets medlemsskare. Den blev så vidt vi fornemmer godt modtaget og adskillige medlemmer kom ajour med kontingent og modtog efterfølgende de manglende bind af årbogen. Kampagnen førte dog også til tre udmeldinger og flere manglende reaktioner. De sidste har vi efterfølgende været nødt til at stryge fra listen, og medlemstallet ligger nu som sagt på xx, der så til gengæld alle er betalende og aktive. Det er dog en glæde for os, at så mange deltager i symposierne, så tallet er ikke et udtryk for manglende interesse for fagområdet.

 

Bestyrelsen har lavet et udkast til en ny hjemmeside og accepteret et tilbud på etableringen. Adressen hedder www.musikforskning.dk, og siden er netop kommet på nettet med præsentation af Selskabet og det kommende symposium. Det er i første omgang meningen, at der skal ligge basale oplysninger om Selskabet samt programmer etc. fra symposierne, mens vi p.t. ikke har kapacitet til f.eks. nyhedssider eller diskussionsfora. I forbindelse med det kommende symposium og den afsluttende debat vil vi dog se, om siderne kan indgå på en fornuftig måde i et fælles informationsforum.

 

Forberedelserne til den 15. Nordiske Musikforskerkongres, som afholdes i Oslo fra den 5. til den 8. august 2008 under overskriften Voicing — Sounding — Visualizing, er i fuld gang og der har været udsendt informationer til medlemmerne om call-for-papers og tilmelding via kongressens hjemmeside. Der har meldt sig en lang række oplægsholdere, dog ikke så mange fra Danmark, men det tegner til at blive et spændende møde. Morten Michelsen har fungeret som Selskabets repræsentant i styringsgruppen.

Blandt årets aktiviteter skal også regnes det foredrag, som efterfølger hver generalforsamling. I år er vi således glade for at kunne byde velkommen til seniorforsker, dr.phil. Jens Henrik Koudal, der vil fortælle om udgivelsen af Grev Rabens dagbog. Hverdagsliv i et adeligt miljø i 1700-tallet, der udkom på Syddansk Universitetsforlag sidste år.

 

 

Og nu en omtale af Selskabets øvrige aktiviteter.

 

2. Selskabets andre aktiviteter

A) Årbogen

 

B) Gade-udgaven

 

3. Fremtidsplaner

 

Det er bestyrelsens intention at fortsætte det årlige symposium, som efterhånden er indarbejdet i mange danske musikforskeres bevidsthed. Vi vil efter det kommende arrangement overveje, om vi skal gentage samarbejdet med andre foreninger og om der skal være et overordnet emne eller blot en række papers, som giver et indblik i, hvor dansk musikforskning står for øjeblikket. Der har også været tanker fremme om en konference over to dage, og det vil også blive vendt igen. Endelig vil bestyrelsen se, hvordan Selskabet kan indgå i et evt. fælles informationsforum for de deltagende foreninger.

 

Det er tanken at lave en PR-fremstød for Danish Yearbook of Musicology, hvor flere tanker er på banen med bl.a. uddeling af gratis eksemplarer til relevante målgrupper, en reklamefolder etc. Det er også til stadig overvejelse, om Dansk Selskab for Musikforskning skal forsøge at tage initiativ til eksempelvis at få etableret et on-line-tidsskrift i stil med svenskernes STM-Online – evt. med deltagelse af flere foreninger. Det kunne være et både perspektivrigt og samarbejdsskabende tiltag, ifald det lykkes, og det kunne i højere grad end mange andre tiltag være med til at placere Selskabet på folks mentale landkort og akademiske dagsorden.

 

Samtidig kan det oplyses, at der er planer om at digitalisere de hidtil udkomne årgange af årbogen på platformen Det Virtuelle Musikbibliotek – en række af Selskabets medlemmer, der i tidens løb har bidraget til årbogen, vil modtage en anmodning om tilladelse til digital publicering.

 

Endelig håber vi at få den nye hjemmeside, www.musikforskning.dk, til at køre med alle relevante oplysninger og en hyppigere opdatering.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde året igennem. Det er nemt og meget tilfredsstillende at være formand i en 'flad' struktur, hvor alle gider at give et nap med arbejdet!  Og også i år skal Peter Woetmann Christoffersen have stor tak for vedligeholdelsen af medlemskartoteket og den gamle hjemmeside.

 

Tak.

Thomas Holme Hansen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.