START


UDGIVELSER / EDITIONS
   Danish Yearbook of Musicology
   Niels W. Gade · Works
   Dania Sonans
   Andre udgivelser


SYMPOSIER


MØDER


GENERALFORSAMLINGER


MINIKONFERENCE om
publikationer 2023


LINKS


Dansk Selskab for Musikforskning
Generalforsamling den 22. marts 2006

Thomas Holme Hansen:

Formandens beretning
I min beretning vil jeg først give en redegørelse for bestyrelsens arbejde i perioden siden sidste generalforsamling i 2005. Derefter følger rapporteringer vedrørende Dania Sonans, årbogen og Gade-udgaven, og til sidst lidt om planerne for det kommende år.

 1. Bestyrelsens arbejde
  Ved generalforsamlingen i 2005 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Eva Maria Jensen, Peder Kaj Pedersen og undertegnede; Eva Maria Jensen ønskede ikke genvalg, mens de to øvrige blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ingeborg Okkels, mens Tore Lind valgtes som suppleant. Sidstnævnte valgte dog efter nogle måneder at trække sig fra denne post, hvorfor bestyrelsen i ca. halvdelen af perioden har været uden suppleant.
     De medlemmer, der er på valg i år, Knud Arne Jürgensen, Morten Michelsen og endelig Anne Ørbæk Jensen — som siden sidste generalforsamling har fungeret som suppleant for Fabian Holt —, udgør resten af bestyrelsens seks medlemmer. Vi har i det forløbne år afholdt seks bestyrelsesmøder, og som vanligt har vi haft et godt samarbejde.
     På bestyrelsesmødet den 19. maj 2005 konstituerede bestyrelsen sig med samme konstellation som den forrige, nemlig med undertegnede som formand og Morten Michelsen som kasserer og sekretær. Selv om medlemsbrevene stadig udsendes af Morten fra musikinstituttet i København, så har bestyrelsesmedlemmerne i endnu højere grad end tidligere været gode til at fordele arbejdsopgaverne imellem sig, hvilket er en stor hjælp for både Morten og mig selv, og samtidig giver god dynamik i bestyrelsen.
     Medlemstallet holder sig fortsat nogenlunde konstant omkring de 130, dvs. ingen alarmerende tilbagegang, men altså heller ingen opmuntrende fremgang — desværre!

  I lighed med 2004, hvor Selskabet i anledning af sit 50-års jubilæum afholdt det første symposium, var bestyrelsens arbejde i 2005 domineret af forberedelserne til det andet symposium, som lørdag den 16. april 2005 blev afholdt på Afdeling for Musikvidenskab på Aarhus Universitet, og derefter forberedelserne til det tredje symposium, som om en måned står for døren. Symposiet i 2005 havde titlen Musikanalytiske temaer i dansk musikvidenskab og bød på 6 sessioner med i alt 17 meget forskellige og meget spændende indlæg relateret til emnet. Arrangementet var åbent for alle interesserede, hvilket mere end 60 personer benyttede sig af. Arrangementet blev afsluttet med en koncert med guitaristen Erling Møldrup, som spillede værker af danske komponister fra Diesel og Rung til Holmboe og Nørgård, samt en fælles middag. Efterfølgende er de fleste af indlæggene fra symposiet (i revideret form) tillige blevet publiceret på Selskabets hjemmeside, og også i den forbindelse har arbejdsdelingen i bestyrelsen været frugtbar, eftersom det var Anne Ørbæk Jensen, der i samarbejde med Anders Conrad og Peter Woetmann Christoffersen påtog sig den opgave, hvilket de selvfølgelig skal have stor tak for. Både under og efter arrangementet har Selskabet modtaget mange positive tilbagemeldinger, som stort set alle har peget i retning af, at dét at arrangere et årligt tilbagevendende symposium er en relevant og fornuftig måde at anvende de trods alt sparsomme ressourcer — såvel økonomiske som mandskabsmæssige — vi i bestyrelsen råder over.

  Som sagt, så står det tredje symposium for døren om en måneds tid, nærmer bestemt den 29. april 2006, hvor Selskabet byder velkommen til symposiet Musikhistoriske udfordringer for dansk musikvidenskab? på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. Det var oprindelig hensigten, at arrangementet — naturligt nok — skulle omkring musikinstituttet på Aalborg Universitet, men forskellige praktiske og økonomiske problemer gjorde, at bestyrelsen skrinlagde idéen, i hvert fald i denne omgang. Programmet for arrangementet på musikinstituttet i København består igen af 6 sessioner med hver 3 oplægsholdere, men herudover indledes dagen med et foredrag ved professor dr.phil., Siegfried Oechsle, Kiels Universitet, og den afrundes med en plenumdiskussion, hvortil seniorforsker, dr.phil., Henrik Koudal, Dansk Folkemindesamling, vil levere et diskussionsoplæg. Det er bestyrelsens intention og håb, at symposiet vil give nogle strømpile for, hvordan holdningerne til arbejdet med en eventuel ny, dansk musikhistorie tegner sig. Skal der skrives en ny sådan, og i så fald af hvem og hvor mange, og hvilke publiceringsformer kan tænkes ibrugtaget? Spørgsmålene er mange. I lighed med de to forrige er symposiet åbent for alle interesserede, og indlæggene forventes publiceret på Selskabets hjemmeside.
     Selvom symposiet er det mest — ja, måske det eneste — umiddelbart synlige resultat af årets arbejde i bestyrelsen, så har adskillige andre emner været på bordet.

  Efter opfordring på generalforsamlingen i fjor udsendtes sammen med medlemsbrevet i september en medlemsliste for Selskabet, vistnok for første gang i mange år.
     Desuden har bestyrelsen — med Ingeborg Okkels som primus motor — diskuteret forskellige forslag til fornyelse og forbedringer af Selskabets hjemmeside, en opgave, som dog endnu ikke er blevet gennemført. Og det samme gælder forskellige idéer til, hvorledes vi kan gøre Selskabet mere synligt, og dermed forhåbentlig også mere interessant og relevant i forhold til eventuelle nye medlemmer, unge som ældre.
     Det skal desuden oplyses, at forberedelserne til den 15. Nordiske Musikforskerkongres, som efter alt at dømme afholdes i Oslo fra den 5. til den 10. august 2008, så småt er ved at komme igang. Som dansk repræsentant i styringsgruppen er undertegnede blevet udpeget af bestyrelsen.
     Blandt årets aktiviteter skal også regnes det foredrag, som efterfølger hver generalforsamling. I år er vi således glade for at kunne byde velkommen til forfatterne og musikeren — og medlem af Kulturministeriets kanon-udvalg for musik — Henrik Marstal, som vil holde et diskussionoplæg om “Kulturkanon — hvordan og hvorfor?”.

  Og nu en omtale af Selskabets øvrige aktiviteter.

 2. Selskabets andre aktiviteter

  A) Dania Sonans
  Eftersom medlemsbrevet fra september 2005 indeholdt en ret detaljeret redegørelse for situationen omkring Dania Sonans, har jeg valgt i store træk at citere derfra i det følgende.
     Udgivelsen af C.E.F. Weyses symfonier ved Carsten E. Hatting afsluttedes i 2003 med udgivelsen af Dania Sonans bind IX.4, som indeholdt Weyses symfonier nr. 6 & 7 (2003), og siden da har der ikke været nogen aktivitet eller initiativer på dette felt. Formelt set har der igennem flere årtier eksisteret en Dania Sonans-komité i Selskabets regi, en komité som imidlertid ikke har været samlet i mange år. Forespørgsler rettet til tidligere medlemmer af komitéen har ikke givet noget klart billede af publikationsrækkens skæbne fremover, eller sagt med andre ord: Dania Sonans træder p.t. vande på ubestemt tid. Samtidig udgives der i dagens Danmark noder som aldrig før, såvel i kildekritiske som i mindre prætentiøse udgaver; her tænkes naturligvis især på de store igangværende editioner af Carl Nielsens og Niels W. Gades værker. Også tankerne om en eventuel etablering af et egentligt permanent editionscenter på Det Kongelige Bibliotek spiller væsentligt ind i denne sammenhæng.
     For at der fremover ikke skal herske uklarhed omkring Dania Sonans’ status i Selskabets regi, gør den nuværende bestyrelse sin stilling klar med følgende udmelding:

  1. Der eksisterer p.t. ikke nogen Dania Sonans-komité i regi af Dansk Selskab for Musikforskning.
  2. Der eksisterer p.t. ikke nogen planer for fremtidige udgivelser i Dania Sonans-rækken.
  3. Bestyrelsen forpligter sig ikke til at tage skridt i retning af initiativer eller planer for fremtidige udgivelser i Dania Sonans-rækken.
  4. Dansk Selskab for Musikforskning ønsker dog fortsat at bevare Dania Sonans som publikationsrække for eventuelle fremtidige kildekritiske udgivelser af dansk musik.

  Denne udmelding kan naturligvis tages op til drøftelse på kommende generalforsamlinger og ændres af kommende bestyrelser. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen gerne understrege, at enhver henvendelse vedr. Dania Sonans – det være sig i form af en idé, et forslag, en plan eller blot en mening – vil blive modtaget med interesse.

  B) Årbogen
  Som I alle ved, har Danish Yearbook of Musicology igennem de seneste par år undergået store forandringer: Årbogen har fået nyt layout, engelsk er blevet indført som hovedsprog, og andelen af engelsksprogede bidrag er øget betragteligt. Med 2005-nummeret, som forventes at udkomme i slutningen af april 2006 — til præsentation ved symposiet — er tillige peer review blevet indført til bedømmelse af alle indsendte artiklers videnskabelige kvalitet. Redaktionen har i den forbindelse etableret en gruppe af eksterne referees, og vi er meget glade for — og samtidig lidt stolte af — at vores henvendelser til kolleger i ind- og udland generelt er blevet modtaget meget positivt. Der er ikke tale om et 'statisk' editorial board, men derimod et dynamisk peer review-panel, hvor antallet af deltagere kan skifte fra år til år, afhængig af hvor mange og hvilke typer artikler, vi får tilsendt. I 2005-årbogen består gruppen af 11 personer fra Norge, Sverige, England og Danmark.
     Med disse tiltag har det været redaktionens klare intention at styrke årbogens internationale potentiale og hermed gøre publikationen endnu mere attraktiv for såvel danske som udenlandske forskere. Hermed kan man i en vis forstand sige, at årbogen har været lidt på forkant med udviklingen. I december 2005 udsendte Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation — årbogens bevillingsgiver — nemlig en ”Orientering om ændring af rådets kriterier for uddeling af tidsskriftsstøtte”, hvori følgende fire nye krav — med henblik på såkaldt ’bedre kvalitetssikring’ — specificeres:

  1. Redaktionskomitéen skal bestå af forskere fra mindst to forskellige institutioner.
  2. Der skal anvendes eksterne referees til bedømmelse af artiklernes videnskabelige kvalitet.
  3. Alle artikler skal forsynes med engelsk resumé.
  4. Tidsskrifter skal kunne dokumentere min. 200 betalende abonnenter.

  Af disse krav opfylder årbogen på nuværende tidspunkt i hvert fald de første tre. Hvad angår antallet af abonnenter, så har det desværre ikke været muligt at fremskaffe et helt præcist tal [130 medlemmer af Selskabet + yderl. DK-abonn.? + udenlandske abonn.?], men der er ingen tvivl om, at en afklaring af dette forhold samt en eventuel PR-satsning mhp. at skaffe eventuelle ’manglende’ abonnenter må stå øverst på såvel Selskabets som årbogens liste over vigtige opgaver, idet man må formode, at kravet skal være indfriet senest i løbet af 2007.
     I den forbindelse skal det endvidere oplyses, at FKK i 2005 bevilgede endnu et 3-årigt tilskud til udgivelsen af årbogen, hvilket vil sige, at udgivelsen af årgang 2005, 2006 og 2007 (altså frem til og med foråret 2008) er sikret. Dette er Selskabet og redaktionen naturligvis meget taknemmelige for. Med henblik på at styrke årbogens internationale appeal havde vi ansøgt om en forhøjelse af tilskuddet [fra 35.000 til 50.000 pr. bind] til dækning af oversættelse og sproglig revision, hvilket imidlertid ikke blev imødekommet.
     Redaktionen har iøvrigt sikret sig domæne-navnet ”dym.dk” på internettet, og det er vores håb at kunne få etableret en selvstændig hjemmeside for årbogen til afløsning for den lidt underordnende plads, den igennem lang tid har indtaget på Selskabets hjemmeside.
     Om den kommende årbog kan det afslutningsvis meddeles, at den ligner de to foregående med et indledende Viewpoint — i år om ’musikvidenskabens fremtid’ forfattet af Lars Lilliestam fra Göteborgs Universitet — efterfulgt af fire artikler, samt en pæn portion rapporter og anmeldelser.

  C) Gade-udgaven
  Bestyrelsen for Fonden til udgivelse af Niels W. Gades Værker består af Finn Egeland Hansen (formand), Siegfried Oechsle, John Bergsagel, Peder Kaj Pedersen og jeg selv, samt Anne Ørbæk Jensen (sekretær). Fra FEH meddeles det, at udgavens Serie III, bind 3 med værkerne for orgel, udgivet af Henrik Glahn, er udkommet i 2005. I 2006 forventes 5. symfoni at udkomme, med Bo Foltmann som udgiver, og forhåbentlig vil tillige i samarbejde med Hartmann-udgaven ”Et Folkesagn” udkomme, med Niels Krabbe, Anne Ørbæk Jensen og Knud Arne Jürgensen som udgivere.

 3. Fremtidsplaner
  I fjor understregede jeg det synlige og mærkbare faktum, at arbejdet med at arrangere symposium havde givet bestyrelsen en form for ny luft og ny energi. Det er også dette brændstof, vi har kørt på det seneste års tid — og med samme konklusion til følge. Selvom vi nu så småt skal til at forberede det 4. symposium i 2007 — og dermed må siges at have nået en tidligere opsat målsætning om at gøre symposiet til en fast, årligt tilbagevendende begivenhed — så er arbejdsbyrden dog kun blevet reduceret lidt. Jeg regner dog med, at vi kan holde dampen oppe noget tid endnu, og jeg mener stadig, at det er værd at overveje, om Selskabet i hvert fald med mellemrum skal binde an med at arrangere en egentlig konference, gerne over to eller flere dage, og gerne med et internationalt islæt.
     Som allerede nævnt hører arbejdet med Selskabets hjemmeside, og med Selskabets PR-strategi til de umiddelbare fremtidsplaner, som vi forhåbentlig snart kan se resultat af. I den forbindelse vil jeg da ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi i det hele taget er meget interesserede i at høre medlemmernes ideer, ønsker og forslag.
     En anden vigtig ting, som Selskabet snarest bør tage op til vurdering og overvejelse, er hvorledes vi stiller os i spørgsmålet vedrørende hvad man måske kan kalde en national publiceringsstrategi. Umiddelbart synes der at være et modsætningsforhold imellem på den ene side de voldsomt stigende krav om publicering (såvel kvantitativt som kvalitativt), som de videnskabeligt ansatte på både universiteter og sektorforskningsinstitutioner mødes af i disse år, og på den anden det faktum, at flertallet af nationale publiceringskanaler, nærmere bestemt årbøgerne fra de 3 universitetsafdelinger, nu alle har drejet nøglen om. Tilbage står Danish Yearbook of Musicology som den eneste (?) lidt brede publiceringsmulighed på højt videnskabeligt niveau i Danmark, og spørgsmålet er både, om det er nok, og om årbogen så at sige kan bære denne voksende opgave. Tiden er i hvert fald ved at være inde til at overveje, om Dansk Selskab for Musikforskning skal forsøge at tage initiativ til eksempelvis at få etableret et on-line-tidsskrift i stil med svenskernes STM-Online, og i den forbindelse undersøge, om der kunne skabes en form for national, dvs. tværinstitutionel, konsensus om at bakke op om et sådant projekt. Det kunne være et både perspektivrigt og samarbejdsskabende tiltag, ifald det lykkes, og det kunne i højere grad end mange andre tiltag være med til at placere Selskabet på folks mentale landkort og akademiske dagsorden.
     Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde året igennem. Det er nemt og meget tilfredsstillende at være formand i en 'flad' struktur, hvor alle gider at give et nap med arbejdet! Og også i år skal Peter Woetmann Christoffersen have stor tak for vedligeholdelsen af medlemskartoteket og hjemmesiden.
  Tak.

Thomas Holme Hansen

 


Referater af generalforsamlinger i

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Danish Yearbook of Musicology / Dansk årbog for musikforskning er nu tilgængelig online fra den første årgang i 1961. Se alle artikler, rapporter og anmeldelser som pdf-filer.

Danish Yearbook of Musicology is now available online from the first volume in 1961. See all the articles, reports and reviews as pdf-files – ready to print and read or view on the screen.